VAD GÖR VI?

POLICY

Integritetspolicy och användning av kakor (cookies)

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Power Circle. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och i övrigt utifrån riktlinjer som gäller för Power Circles verksamhet. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Power Circle AB, org. Nr 556750-8733, med adress Box 5073, 102 42 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

 

När sker behandling av personuppgifter?

Power Circle behandlar personuppgifter när du:

  • Anmäler intresse för, söker, förändrar eller avslutar partnerskap i Power Circle (tillika medlemskap i Elkraftringen),
  • ingår i något av de råd, arbetsgrupper, nätverk eller andra permanenta eller tillfälliga grupperingar inom Power Circle,
  • registrerar dig på Power Circles webbplatser
  • anmäler dig till att delta i våra seminarier, konferenser eller andra evenemang som Power Circle arrangerar,
  • anmäler dig för nyhetsbrev eller nyhetsutskick,
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss,
  • besvarar enkäter,
  • förekommer på fotografier eller på video tagna vid Power Circles olika evenemang,
  • söker kontakt med oss i övrigt till exempel via e-post eller telefon.

 

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Power Circle hänvisar i första hand till berättigat intresse för behandling av personuppgifter och i förekommande fall också till avtal. I de fall laglig grund ovan ej är tillämpbar skall samtycke krävas.

 

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas hos oss används dels för att fullfölja vårt uppdrag gentemot våra partnerföretag samt administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna används också för utskick av nyheter från verksamheten samt för uppföljning och utveckling av Power Circles verksamhet.

 

Registrerade uppgifter

De uppgifter vi normalt hanterar är namn, e-postadress, företagstillhörighet, organisationsroll, intresseområden och arbetsgruppstillhörighet.

Power Circle registrerar aldrig så kallade känsliga uppgifter med undantag av uppgifter om till exempel allergier eller speciell kost vid evenemang som Power Circle anordnar. Vi förutsätter att du vill att sådana uppgifter hanteras av oss och kan lämnas vidare till restauranger, konferensarrangörer och liknande. Uppgifterna raderas efter evenemangets slut. Om du vill veta hur respektive restaurang, konferensarrangör eller liknande hanterar dina uppgifter ber vi dig ta direktkontakt med dem. Kontaktuppgifter får du via oss.

 

Utlämnande av personuppgifter

När personuppgifter hanteras av Power Circle i någon av nämnda situationer enligt förteckningen ovan, kan personuppgifter komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Power Circle, i den utsträckning det krävs för att administrera eller för att utföra uppdraget.

I samtliga ovan nämnda situationer är Power Circle personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Power Circle använder sig av och där personuppgifter hanteras, är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa Power Circles instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Power Circles instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse).

 

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera eller är skyldiga enligt lagstiftning att hantera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt register för marknadsföringsändamål även efter det att det aktuella kundförhållandet har upphört, till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort. Vi har rutiner för gallring för att säkerställa att vi följer tillämplig lagstiftning.

 

Power Circle använder kakor (cookies)

En kaka är en liten textfil som lagras hos dig tillfälligt, eller permanent, för att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplatser som möjligt.

 

Power Circle använder både temporära och lagrade kakor. Den temporära kakan försvinner när du avslutar besöket och ingen information
om dig sparas hos oss. Den lagrade kakan används främst för att mäta trafiken och för att förbättra webbplatsen. Vi använder statistikverktyget Google Analytics för att mäta trafik på webbplatsen. Viss information som samlas in med hjälp av kakor på våra webbplatser hanteras av tredjepartsaktörer som levererar tjänster till våra webbplatser. Vill du veta mer om dessa företag är du välkommen att kontakta info@powercircle.org.

 

Ingen personlig information, som till exempel e-post eller namn, sparas om dig som besökare. Information om besökare kan inte spåras av Power Circle. Du kan läsa mer om kakor och hur du tar bort dem hos Post- och telestyrelsen.

Om kakor, Post- och telestyrelsen

 

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter eller kakor inom Power Circle kan du vända dig till info@powercircle.org.

 

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Power Circle. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Power Circle via e-post, info@powercircle.org. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, missvisande eller vill få den borttagen från till exempel utskickslistor, kan du också vända dig till vår e-postadress enligt ovan och begära ändring.

Warning: Parameter 1 to W3_Plugin_TotalCache::ob_callback() expected to be a reference, value given in /storage/content/61/191961/powercircle.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 3297