Affärsmodeller för öppen plattform för delad laddinfrastruktur

Bild Nyhet Rearq

I detta demoprojekt undersöker Power Circle tillsammans med Rearq, Martin & Servera och Chalmers potential och möjligheter med en delad laddinfrastruktur för kommersiella transporter. Målet är att utveckla system och affärsmodeller för en laddinfrastruktur som kan delas av flera olika transportbolag. Power Circles roll i projektet är framför allt att undersöka vilken potential det finns att ladda smart, till nytta för både elsystemet och transportbolagen.

Elektrifieringen av kommersiella transporter har börjat ta fart. Under det senaste året ökade antalet eldrivna lastbilar i Sverige markant och enligt Mobility Swedens färdplan för tunga transporter kan varannan ny lastbil år 2030 vara elektrisk. För lätta lastbilar pekar korttidsprognosen från Mobility Sweden på att andelen nyregistreringar kan gå från 7,5 % år 2021 till hela 17 % 2022. En nyckelfaktor i att lyckas med elektrifieringen av kommersiella transporter är att bygga ut laddinfrastruktur på rätt platser och på ett kostnadseffektivt sätt.

 
Nyheter från projektet

Maj 2023 – Rapport
Power Circle presenterade under ett frukostseminarium kring framtidens laddning på terminaler rapporten Efterfrågeflexibilitet från kommersiella transporter. Rapporten finns att läsa här.

 

Om demoprojektet

I demonstrationsprojektet kommer en lösning utvecklas där flera transportbolag kan dela på semi-publik laddinfrastruktur, för att därmed öka nyttjandegraden och sänka kostnaderna för de enskilda aktörerna. 

I projektet kommer Power Circle särskilt att fokusera på vilka möjligheter som finns med en delad och förutsägbar laddning kopplat till elnätet.  Det handlar om att kartlägga incitamenten för att styra laddning med fokus på effektuttag och att undersöka transportbolagens möjligheter att förflytta laddning i tid. Power Circle kommer även att undersöka vilken nytta elnätsbolag kan ha av prognoser över laddning.

I projektet kommer även Chalmers att undersöka vilka affärsmodeller som finns, vilka aktörer som är delaktiga samt vilka framtida affärsmodeller som är möjliga utifrån ett perspektiv med delad laddinfratruktur. Rearq kommer att arbeta med fortsatt utveckling av en teknisk lösning för delad laddinfrastruktur som möjliggör bokning, integration mot brukares transportplanering, prognostisering av effektuttag, samt hur detta fungerar i ett systemperspektiv. Lösningen kommer utvecklas och demonstreras i ett verkligt case, där Martin & Servera är kravställare från transportsidan med avseende på affärsmodell och funktion av systemet. Demonstrationen genomförs med hjälp av faktisk laddinfrastruktur kopplat till en kommersiell fordonsflotta, där Martin & Servera även kommer att upplåta fordon och laddinfrastruktur för demonstrationen.

Projektet ”Affärsmodeller för öppen plattform för delad laddinfrastruktur” pågår tills juni 2023 och är finansierat av Vinnova inom FFI-programmet. Projektet är en fortsättning på förstudien Öppen plattform för delad laddinfrastruktur  utförd av Rearq och Chalmers under 2021, samt projektet Acceleration av implementering av öppen plattform för delad laddinfrastruktur  utfört av Chalmers, Rearq och Power Circle under 2022.

Nytt från våra partners