Batterier i framtidens elsystem

Concept of energy storage system. Renewable energy - photovoltaics, wind turbines and Li-ion battery container in morning fresh nature. 3d rendering.

I denna syntesrapport om batterier i framtidens elsystem har Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten sammanställt insikter från projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL. Rapporten visar på den bredd av applikationer batterier kan användas till och belyser spännande insikter bland annat om batteriernas begynnande lönsamhet.

Rapport

Läs hela rapporten här

Sammanfattning

Elsystemet genomgår en stor omställning, och i det system som växer fram blir energilager en kritisk komponent i många avseenden. Utöver att optimera energianvändningen hos kunder kan batterier avhjälpa kapacitetsbrist genom att lokalt mata in el i nätet. Batterier kan även bidra med stödtjänster för att reglera spänning och frekvens, samt möjliggöra ödrift under nätavbrott. Batteriers roll i energisystemet utvecklas ständigt, och kunskapen har onekligen nyanserats under de två till tre år som projekten inom syntesrapporten har bedrivits. Med rapporten vill Power Circle hjälpa branschen att besvara frågor om vilka applikationer som batterier kan användas till, vem som ska äga dem och hur en lönsam affär kan skapas. Dessutom belyser rapporten hur smarta driftstrategier utformas och vilken forskning och utveckling som behövs framåt.

Idag finns relativt få kommersiella batterier i elsystemet, men bland rapportens insikter betonas att både forskningen och branschens aktörer vittnar om en begynnande lönsamhet för batterier bakom mätaren i större fastigheter, datacenter och andra industrier.  Många fastighetsägare närmar sig batterier med det primära syftet att öka energianvändningen från solel, men forskningen visar att det är kapning av effekttoppar som ger den största ekonomiska nyttan i nuläget.

I syntesrapporten synliggörs även hur batterier, som kan reagera snabbt och precist, kan generera stödtjänster till det nationella elsystemet – t.ex. i form av frekvensreglering. De lokala elnätsbolagen kan också ta hjälp av batterier för att råda bot på nätkapacitetsbrist, samt reglera spänning, reaktiv effekt och elnätskvalitet.  

Publikationen visar dessutom på hur batterier kan användas för dödnätsstart, samt för att kontrollera spänning och frekvens i lokala delar av elnätet som kan sättas i ödrift, så kallade mikronät. En viktig drivkraft för mikronätens utveckling är att de kan utgöra en bra möjlighet för elnätsbolag att förbättra avbrottsstatistiken. Ett annat motiv för mikronät är beredskap, där batterier kan bidra till trygghet för användarna genom att agera reservkraft – både för enskilda fastigheter och för avgränsade delar av samhället. 

Bland de projekt som undersökt lönsamhet pekar resultaten genomgående på att batterilager behöver användas till flera tjänster för att uppnå lönsamhet, så kallad “service stacking”. Den nya rapporten lyfter därför också projekt som med hjälp av AI har undersökt optimeringen av drift för batterilager. Flera av de nyare projekten inom SamspEL fokuserar på att ta fram just sådana algoritmer och styrsignaler. Ett begrepp som också vuxit fram på senare tid är batterilagring som tjänst, “Energy Storage as a Service”, där en tredjepartsaktör står för både investering och drift av batteriet. Framåt behövs fortsatt forskning och utveckling bland annat kring affärsmodeller.

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL drivs av Energimyndigheten, med syftet att samla Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och stödja övergången till ett helt förnybart system. 

Syntesrapporten Batterilager i framtidens elsystem är framtagen av Power Circle, som har till uppdrag att sprida och konsolidera kunskap från forskningsprogrammet.


 

Nytt från våra partners