ENARD – Electric Network Analysis, Research and Development

Power grid along fields

ENARD-projektets huvudsyfte var att fånga in andra länders erfarenheter inom smarta elnät och att genom ökat utbyte med andra länder utveckla svenska insatser på området. ENARD utvecklades till en allsidig och opartisk internationell källa för information, data och råd med uppgift att informera och integrera statliga tjänstemän, beslutsfattare och viktiga aktörer i näringslivet i relevanta frågor rörande pågående och förväntad utveckling inom elektriska transmissions- och distributions nät. ENARD avslutades 2012, då resultaten och vissa annex integrerades i ISGAN – International Smart Grid Action Network. Läs mer om ISGAN på http://www.iea-isgan.org.

Slutrapporten för Power Circle´s deltagande i projektet kan laddas ner här.

ENARD:s aktiviteter utfördes via ett antal operativa annex. Deltagande i ENARD skedde på nationell basis, med enskilda länder som var representerade i ENARD:s verkställande utskott genom lämplig verkställande myndighet. Som mest fanns 14 länder representerade.

De centrala målen för ENARD i sin helhet sammanfattas nedan:

– Kollationering, utbyte och offentliggörande av information och uppgifter i förhållande till nuvarande och förväntad utveckling av transmissions- och distributionsnät i de deltagande länderna och tillhörande programverksamhet.

– Ingående granskning och analys av frågeställningar associerade med forskning och utveckling, design, drift och förvaltning av elektriska transmissionsnät.

– Kompletterande fördjupad granskning och analys av en rad viktiga frågor som rör forskning och utveckling, konstruktion, drift och förvaltning av elektriska distributionsnät.

– Ingående granskning och analys av rådande och förväntade regelverk och dess effekter på ekonomisk utvärdering och optimering av elnätsinnehav.

I ENARD-arbetet företrädde Power Circle Sverige i samarbetet med IEA, på uppdrag av Energimyndigheten.

Nytt från våra partners