ENARD – Electric Network Analysis, Research and Development

Power grid along fields

ENARD-projektets huvudsyfte var att fånga in andra länders erfarenheter inom smarta elnät och att genom ökat utbyte med andra länder utveckla svenska insatser på området. ENARD utvecklades till en allsidig och opartisk internationell källa för information, data och råd med uppgift att informera och integrera statliga tjänstemän, beslutsfattare och viktiga aktörer i näringslivet i relevanta frågor rörande pågående och förväntad utveckling inom elektriska transmissions- och distributions nät. ENARD avslutades 2012, då resultaten och vissa annex integrerades i ISGAN – International Smart Grid Action Network.

Slutrapporten för Power Circle´s deltagande i projektet kan laddas ner här.

Nytt från våra partners