Energilager i energisystemet

Gold Lithium symbol

Sammanfattning

Energilager har stor potential att bidra till ett hållbart energisystem. De nyttor som energilager tillför kan delas upp dels per tidsintervall som de tillför nytta och dels per ägare av nyttorna. Dessa delas ofta upp på slutanvändare, distributionsföretag, transmissionsföretag, systemansvarig och elmarknaden.

Rapporten koncentreras runt elektrokemiska lager. Skälet är att det är inom detta teknikområde som den särklassigt största utvecklingen sker och det är även här man finner teknologier som lämpar sig för såväl småskaliga som storskaliga lösningar. Det finns mycket som tyder på att priset på batterier kommer fortsätta att falla. Priset på litiumjonbatterier har minskat med 20 % per år mycket tack vare stora volymer till fordonsindustrin. Det är dock värt att notera att litiumjonbatterier inte har några skalfördelar, utan ett storskaligt batteri kostar ungefär lika mycket som ett litet batteri per energienhet.

De svenska regelverken tillåter elnätsföretag att äga energilager men de har väldigt begränsade möjligheter att använda det om det inte är för det allra nödvändigaste för elnätsverksamheten, det vill säga för att täcka nätförluster eller att tillfälligt ersätta utebliven el vid elavbrott. För att energilager framöver ska kunna tänkas bli en intressant affär som ger nätägaren större möjligheter behövs justeringar på ett par ställen i Ellagen göras.

Nätföretaget har dock möjligheten att köpa tillämpningen av ett energilager av en tredjepart. Denna modell kan begränsas av att nätföretaget inte får diskriminera kunder. Detta betyder att ett företag som opererar ett energilager måste betala samma nättariff och anslutningsavgift som andra kunder i samma område. Om det finns flera kunder som har flexibla laster, men som inte själv handlar med el kan dessa samlas ihop och hanteras av en Aggregator. Aggregatorn skulle kunna deltaga både på spot- och balansmarknaden och göra arbitragevinster men i nuläget begränsas dessa möjligheter av att det finns få incitament för kunder att styra sina laster.

Rekommendationerna bygger på slutsatserna att värdet av lokala energilager är störst. Att priserna dessutom faller snabbt och att de saknar skalfördelar motiverar ytterligare distribuerade lager hos slutkonsument. Rapporten föreslår följande åtgärder:

  • Gynna lågt effektuttag och självkonsumtion
  • Inför effektbaserad prissättning för slutkunder
  • Etablera aggregator som en ny aktörsroll
  • Stimulera forskning, utveckling och demonstration av energilager
  • Tillåt testområden

Läs hela rapporten: Underlagsrapport Energilager i energisystemet

Nytt från våra partners