Flexibilitet för ett mer stabilt och driftsäkert elsystem

Flexibilitet för ett mer stabild

När elsystemet förändras uppstår nya situationer som behöver hanteras, och ökad flexibilitet ses idag ofta som en möjlig lösning för framtiden. Men finns flexibiliteten tillgänglig redan nu och är potentialen större än vi trott? I en ny kartläggning går vi igenom befintliga studier om flexibilitet. Kartläggningen ger indikationer på att många tidigare studier missat eller underskattat potentialer inom flera områden.

Läs hela rapporten här >>

Elsystemet står inför en stor omställning, och med det kommer nya utmaningar. Samtidigt har nyfikenheten på flexibilitet gjort att flera nya teknologier testats de senaste åren. Sverige har nu flera pågående lokala och nationella marknadsplatser för flexibilitet och stödtjänster, och fler elnätsbolag testar dynamiska nättariffer och olika villkorade avtal. Jämsides utvecklas tekniken för att aggregera och frigöra flexibilitet med hjälp av digitalisering.

Power Circle har utifrån tidigare studier kartlagt den teoretiska flexibilitetspotentialen från energilager, flexibel produktion med tyngdvikt på vindkraft och solkraft samt efterfrågeflexibilitet från hushåll och service, fordon och industrier. Kartläggningen baserar sig huvudsakligen på befintliga svenska studier och exjobb på området.

Det är vanskligt att summera de olika potentialuppskattningar som gjorts i studerat referensmaterial eftersom de är gjorda utifrån olika antaganden, men Power Circle ser att det redan idag finns en teoretisk potential på flertalet GW flexibilitet som vårt system skulle kunna dra nytta av för att hantera ansträngda situationer i elsystemet.

Kartläggningen går också igenom de olika utmaningar som flexibilitet kan bidra till att lösa; effektbrist, kapacitetsbrist, variationshantering och frekvensreglering. Därefter har olika flexibilitetsresurser mappats mot behoven. Översikten visar att de allra flesta resurser kan bidra med flexibilitet i form av effekt för frekvensreglering, vid effektbrist eller vid nätkapacitetsbrist. Det är mer utmanande att hantera variationer på längre sikt där alternativen är mer begränsade.

Sammanfattningsvis visar kartläggningen att den teoretiska potentialen för många resurser är större än vad vi tidigare trott, nu behövs incitament för att frigöra och nyttiggöra flexibilitet, samt vidare studier som undersöker hur de olika flexibla resurserna och systembehoven kan samverka på marknaderna.

Nytt från våra partners