Framtidsråd: Flexibilitet

Framtidsrådflex

Flexibilitet är en nyckel i framtidens elsystem – på det här framtidsrådet diskuterar vi en ny sammanställning av flexibilitetspotentialen hos olika resurser och aktörer i samhället.

Denna inbjudan är till dig som är partner i Power Circle!

Flexibilitet är en nyckel i framtidens elsystem och i den nationella elektrifieringsstrategin  framhävs att förmåga till flexibilitet ska byggas in i elsystemet. Jämsides med att tekniken för att aggregera och frigöra flexibilitet genom automation och digitalisering utvecklas, testas olika ekonomiska incitament och mekanismer för samma ändamål.

Trots branschens och samhällets stora fokus på flexibilitet finns en bristande kunskap om flexibilitetspotentialen hos stora aktörer som industri, näringsliv, transportörer och fastighetsägare, men även hos mindre aktörer har inte all potential kartlagts utifrån den senaste tekniken. Det tekniska och ekonomiska flexibilitetsutbudet behöver kartläggas, för att elnätsbolag och Svenska kraftnät ska ha förståelse för vilka volymer de kan räkna med. Det behöver också klargöras vilka skillnader det finns mellan olika typer av flexibilitetsresurser och teknik, och vilka utmaningar de passar till att lösa.

I ett kortare uppdrag för Svensk Vindenergi ska Power Circle sammanställa befintlig kunskap om olika flexibilitetsresurser och deras potential, samt identifiera luckor där ytterligare forskning och/eller studier behövs. Under det här framtidsrådet kommer vi diskutera delresultat från uppdraget, som även kommer utmynna i ett nytt faktablad. Frågor som kommer diskuteras är följande: 

  • Vilka tekniker finns nu för tillgängliggöra flexibilitet?
  • Hur mogna är olika tekniker, och när kommer de kunna implementeras i större skala?
  • Finns det andra hinder som står i vägen för implementering?
  • Vilken potential har olika tekniker?
  • Vilka andra för- och nackdelar har de?
  • Vilken typ av flexibilitet kan de bidra med?
  • Vilka flexresurser och lagringsformer kan hantera de längre svängningar på ca 3-5 dygn som vindkraften ger upphov till?


Agenda

13:00 Förmingel

13:15  Välkommen

13:20  Presentationsrunda

13:40 Genomgång av delresultat

14:00 PAUS

14:10 Gruppdiskussion – vi delar in oss och diskuterar olika perspektiv i grupper

14:40 Återsamling och redovisning samt öppen diskussion runt bordet

15:15  Avslutning

Hela framtidsrådet kommer att genomföras digitalt!

Nytt från våra partners