Smart Grid Innovation Platform Sweden

Gray image of spider web lines

Power Circle har genomfört en förstudie som syftat till att skapa underlag för ett framtida näringslivskluster för internationalisering inom smarta elnät. Forum för Smarta Elnät, Teknikföretagen, Innoenergy och Net Port Science Park har varit involverade i arbetet som på sikt ska leda till utveckling och spridning av svensk innovation inom elsystemområdet i den globala ekonomin.

Företag i smarta elnätsbranschen arbetar med bland annat integration av förnybar och decentraliserad energi, laddinfrastruktur för elfordon, realtidsövervakning och styrning, avancerad mätinfrastruktur, system för förbrukarflexibilitet och teknik för styrning och kontroll av transmission och distribution. I Sverige finns mycket teknik och kunskap på dessa områden som man genom ett framtida ökat samarbete inom branschen hoppas kunna bidra till ökad export.

Målet är att de företag som ingår i nätverket kommer kunna utbyta erfarenheter och få stöd för att genom sitt verksamhetsområde verka för energiomställningen nationellt och internationellt. Inom ramen för förstudien har en kartläggning av befintliga initiativ på området gjorts, samt en mindre hinderanalys och en behovsanalys bland företagen.

Förstudien har pågått november 2017 till maj 2018 och genomförts i samarbete med Teknikföretagen, Forum för Smarta Elnät, Innoenergy  och Net Port Science Park, med finansiering från Energimyndigheten. En majoritet av företagen som deltagit i förstudien uttrycker att en branschgemensam samverkan för export skulle kunna överbrygga de hinder som finns för att ta sig in på nya marknader. Företagen vill ha hjälp med teknikspecifika frågor – många trycker på vikten av att förstå deras teknik och unika förutsättningar för att kunna erbjuda den hjälp de eftersöker; något som inte alltid befintliga främjandeorganisationer uppfyller. En uttalad oro bland företagen är att Smart Grid Innovation Platform Sweden, SGIPS, blir ”ytterligare en organisation” att förhålla sig till, om initiativet dessutom upplevs komma uppifrån. Blir initiativet däremot tillräckligt stort finns möjlighet att på ett bra sätt bidra till ökad export av smarta elnät.

SGIPS verksamhet bör inledningsvis avgränsas för att därefter skalas upp vad gäller såväl verksamhet som målmarknader Forum för smarta elnäts målmarknader ger en indikation kring lämpliga målmarknader även för klustret. Förstudien slår fast att Tyskland och UK samt Norden är mest lämpliga att starta med samt att insatsen samlar 20-30 företag som har distributionsnätsoperatör som kund.

Ett väl fungerande kluster kommer ofta som ett initiativ från företagen själva. Det kan vara en utmaning att skapa engagemang bland företagen om initiativet är skapat centralt genom statlig finansiering och initiering av denna förstudie. Rekommendationen för att lyckas är att skapa ett så tydligt och attraktiv erbjudande med tillräckliga resurser, för att sedan styras av företagen såväl strategiskt som operativt.

Slutrapport

Resultaten i sin helhet kan läsas i den slutrapport som lämnats in till Energimyndigheten och som finns att ladda ned här: Slutrapport

Fakta: Vad ingår i smarta elnätsbranschen?
​Det finns många tekniker och system som ingår i smarta elnätsbranschen. Företag i smarta elnätsbranschen arbetar med bland annat integration av förnybar och decentraliserad energi, laddinfrastruktur för elfordon, realtidsövervakning och styrning, avancerad mätinfrastruktur, system för förbrukarflexibilitet och teknik för styrning och kontroll av transmission och distribution.

Nytt från våra partners