El för ännu fler  

Picture 1

Power Circle deltar i projektet – El för ännu fler – med målet att utveckla ett beslutsstödsverktyg för etablering av publik laddning i städer och för boende i flerbostadshus där tillgången till laddning i hemmet är begränsad. Power Circle kommer att fokusera på vilka faktorer som påverkar lämpligheten för etablering, hur affärsmodellerna ser ut, samt hur det går att arbeta smart och innovativt för att tillgängliggöra laddning i stadsmiljö.  

Laddningsbara fordon spelar en viktig roll för att underlätta samhällets omställning och för att vi ska nå klimatmålen. Medan transportsektorn elektrifieras i snabb takt och var tionde personbil redan är laddningsbar år 2023, är fortsatt tillgång till hemmaladdning ofta en förutsättning för att privatpersoner ska kunna få ekonomi i att köra laddbart.   

Utmaningen vi står inför är tydlig: Hälften av Sveriges hushåll bor i flerbostadshus, och många har begränsade möjligheter till hemmaladdning. En viktig fråga när andelen laddbara fordon ökar är hur elbilsanvändare som inte har tillgång till laddning hemma ska kunna ställa om. Det är viktigt att hitta en lösning för att säkerställa en effektiv och rättvis elektrifiering, och för att undvika att elektrifieringstakten mattas av. Om hushåll som inte kan använda egna laddplatser istället kan dra nytta av offentlig laddinfrastruktur, skulle problematiken avhjälpas och risken för att elektrifieringstakten mattas av minska. Men kunskapen om var, när och hur den offentliga laddinfrastrukturen ska byggas för att möta framtida behov behöver utforskas ytterligare.  

Projektet El för ännu fler syftar till att adressera just den utmaningen genom utveckling av ett beslutsstödsverktyg som ska kunna bistå ännu i både offentlig och privat sektor med information om var det är lämpligt att bygga ut laddinfrastruktur. Verktyget ska kunna uppskatta och möta laddbehovet med hög geografisk upplösning på en nationell skala. Den nya kunskap och nya affärsmodeller som genereras från projektets resultat avser att skapa en fungerande offentlig laddinfrastruktur som främjar utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. 

Målet är att bidra till en ändamålsenlig och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad, samt även att snabba på och ge förutsättningar för en jämlik och rättvis elektrifiering för fler. Projektet kommer även att detaljstudera enskilda stadsområden, undersöka användarbehov och preferenser, dra lärdomar från föregångsstäder internationellt. Därtill kommer affärsmodeller analyseras, samt lämpligheten för etablering av laddinfrastruktur i olika perspektiv och olika aktörers roller i etableringen av laddinfrastruktur. Power Circles roll kommer bland annat att vara att analysera hur efterfrågan av laddning i städer kan matchas med kommersiell gångbarhet och samhällsekonomisk effektivitet. 

Om projektet 

Projektet genomförs tillsammans med RISE, Lindholmen Science Park, Volvo Cars, Göteborg Stads Parkering, Stockholm Stad, Sveriges Allmännytta, ChargeNode, Göteborg Energi, Eways, Volvofinans Bank, Milepost, MER, Waybler och Ellevio. El för ännu fler är delvis en fortsättning på förstudieprojektet El för fler och EU-projektet MEISTER

Projektet El för ännu fler pågår till hösten 2025 och är finansierat av Vinnova inom FFI-programmet. 

Nytt från våra partners