Förnybar elproduktion i lokalnäten

Bottom view of a windmill

Det sker en stor utbyggnad av förnybar energi i hela världen just nu. Utvecklingen i Europa drivs främst av EU:s mål inom förnybar energi och klimat och Tyskland har tagit på sig en framträdande roll i omställningen. I Sverige drivs utvecklingen av förnybar el genom elcertifikatsystemet som har ett mål om 26,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2020. En stor del av elproduktionen i Sverige sker idag i norra Sverige, vilket innebär att det svenska transmissionssystemet får transportera stora mängder el till södra Sverige där lasten är större. Samtidigt ser vi en trend i flera länder att produktionen blir allt mer småskalig och lokal.

Syfte

Syftet med detta projekt är att undersöka och utreda potentialen för att ansluta mer förnybar elproduktion till lokalnäten i södra Sverige, samt att undersöka hur smart teknik kan användas för att öka möjligheterna till anslutning av förnybar elproduktion till lokalnäten.

Resultat

De i studien medverkande nätägarna i södra Sverige har med ”måttliga förstärkningar” i genomsnitt 4,9 MW ledig kapacitet i sina lokalnät. Undersökningen visar att det sammanlagt finns minst 875 MW outnyttjad kapacitet i lokalnäten, där nätanslutning skulle kunna erbjudas utan höga förstärkningskostnader. Om nätägarna skulle identifiera de ställen som bara kräver ”måttliga förstärkningar” för anslutning skulle många relativt billiga anslutningar av förnybar elproduktion kunna ske.

Flera av nätägarna i södra Sverige har en förvaltande syn på sin verksamhet. Det finns ett bristande intresse att gå utanför den traditionella verksamheten som innebär att distribuera el till uttagskunder, till ett nyare tankesätt med utveckling för mer lokalt ansluten intermittent förnybar elproduktion och ökat utnyttjande av näten med hjälp av smarta tekniker.

En tredjedel av nätägarna har inte kännedom om någon av de vanligaste smarta teknikerna för elnät. Två tredjedelar av nätägarna har inte övervägt att använda sig av någon smart teknik för elnät. En stor anledning anses vara den bristande kompetensen kring ämnet och den tidigare nämnda förvaltande inställningen. En slutsats som kan dras av detta är att det finns ett stort informationsbehov hos nätägarna både kring smart elnätsteknik och anslutning av förnybar elproduktion till lokalnäten. En orsak till det bristande intresset är troligen bristen på incitament för nätägarna att investera i eller testa smarta tekniker. Energimarknadsinspektionen arbetar just nu med att ta fram nya incitamentmodeller för att nätägarna ska uppmuntras att göra sina nät ”smartare” och resultatet av detta arbete blir viktigt. Den stora variationen i kompetensnivå hos lokalnätsägaren kan dock bli en utmaning för Energimarknadsinspektionen det arbetet.

Ungefär hälften av nätägarnas investeringar i elnäten är reinvesteringar. Vid ombyggnationer av näten skulle nätägarna kunna ta tillfället i akt att förbereda sina nät för att bli smartare. Detta är en tuff uppgift som skulle kunna underlättas av klara långsiktiga mål med det svenska elnätssystemet. I nuläget finns det heller inte något skarpt behov av smartare nät, varför det är svårt för nätägarna att veta vad som krävs av näten och därför vad som kan förberedas. I Tyskland har man redan stött på problem med elnäten i och med den extremt snabba och stora utbyggnaden av förnybart och det kan därför vara en bra idé att dra lärdomar därifrån.

Länk till rapporten i sin helhet: Anslutning av förnybart Power Circle

Projektresultaten presenterades på konferensen 13th Wind Integration Workshop i Berlin den 12 november 2014.

Länk till artikeln: Paper The potential of renewable energy in the Swedish Distribution Networks

Nytt från våra partners