Förstudie vindtestcenter i Sverige

Several windmill in a snowy terrain

Tillsammans med Vindforsk och Svenskt VindkraftTekniskt Centrum (SWTPC) har vi genomfört en förstudie på förutsättningarna för att i Sverige etablera ett vindtestcenter för vindkraft i kallt klimat. Förstudien färdigställdes innan sommaren 2011 och har avrapporterats till Energimyndigheten samt gjorts tillgänglig för övriga intressenter. Bakgrunden till förstudien är att det under de närmaste åren kommer att byggas ca 5 GW vindkraft årligen i regioner som har ett klimat där kyla och nedisning kommer att påverka vindkraftverken. Kyla ställer krav på anpassning av komponenter m.m. för att säkerställa tillfredställande livslängd och nedisning påverkar produktionskapaciteten negativt. Det finns idag begränsat med forskning på området och även om det finns flertalet testcenter för vindkraft runt om i världen är inget av dem inriktade på kallt klimat och nedisning. Sammanfattningsvis konstateras i förstudien att ett svenskt vindkrafttestcenter med inriktning mot kallt klimat har förutsättningar att utveckla en svensk kunskapsnisch i världsklass, ge bättre driftsvärden för vindkraft i kallt klimat och skapa underlag för export av såväl kunskap som ny teknik. Styrkan i de kvalitativa slutsatserna kan dock endast mätas genom en mer fördjupad studie där även värderingar av ingående marknad, aktörers investeringsvilja och satsningens avkastning ingår. En sådan studie har startats av SWPTC.

Nytt från våra partners