Lokala flexibilitetsmarknader

Flexfaktablad webb

I februari 2022 lade regeringen fram en nationell strategi för elektrifiering, som framhäver att förmåga till flexibilitet ska byggas in i elsystemet – och att elkonsumenterna själva ska kunna vara delaktiga i att leverera flexibilitet. Detta möjliggörs bl.a. genom implementeringen av lokala flexibilitetsmarknader, som är temat för Power Circles nya faktablad. 

Läs faktabladet här >>

I det historiska elsystemet har investeringar i nya elledningar varit det främsta verktyget för att skapa flexibilitet i elnätet. I dagens elsystem kan flexibilitet tillgängliggöras på flera sätt, bl.a. genom tillfälliga effektförändringar från så kallade flexibilitetsresurser. För att på ett teknikneutralt och effektivt sätt kunna använda sig av ett stort antal flexibilitetsresurser i nätdriften har lokala flexibilitetsmarknader utvecklats och testats under de senaste åren.  

I Sverige finns det idag lokala flexibilitetsmarknader i sex geografiska regioner, som har olika bakomliggande behov av flexibilitet. I vissa regioner – såsom Stockholm, Uppsala och Skåne – behöver kapacitet frigöras i regionnäten, för att kunna tillgodose ökande den ökande elkonsumtionen. I andra regioner – såsom Gotland och Västernorrland/Jämtland – behövs flexibilitet framförallt för att kunna mata ut den stundtals stora kraftproduktionen i nätet. 

De lokala marknaderna har i huvudsak varit öppna under vintersäsongen, från november till mars, då flexibilitetsbehovet är som störst. Utfallet på marknaderna skiljer sig åt, både mellan marknader och mellan säsonger. I faktabladet beskrivs de olika marknadernas förutsättningar, produkter och regler, vilka aktörer som kan delta på marknaderna och deras incitament till att medverka, samt hur marknadsprocessen går till. Dessutom ges en överblick över marknadernas utfall från säsongerna 2020/2021 och 2021/2022. Slutligen ger faktabladet en översikt över kritiska områden för marknadernas utveckling framåt. 

Läs faktabladet här >>

Nytt från våra partners