Sprida SamspEL

Birds resting on electrical cable

Sprida SamspEL är ett stödprojekt för spridning och nyttiggörande av resultaten från SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram.

Energimyndigheten har genom ett nytt upphandlat projekt gett Power Circle i uppdrag att agera stödprojekt till forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL. I uppdraget ingår löpande syntesarbete, konsolidering av kunskap och spridning av resultat från programmet. Sprida SamspEL arbetar tvärgående med kunskap från pågående och avslutade projekt inom SamspEL. Power Circle är också sammanhållande för SamspELs konferenser, seminarier och workshops. Ta del av nyhetsbrev och evenemang från projektet här och på kunskapsportalen Framtidenselsystem.se.

Senaste nytt inom Sprida SamspEL

Alla publiceringar inom Sprida SamspEL finner du längre ner på denna sida.

Om SamspEL

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 283 miljoner kronor under åren 2016-2023. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete.

Det svenska elsystemet står inför en period av genomgående och större förändringar, både på produktions- och användarsidan. Förändringarna innebär både nya möjligheter och utmaningar, bland annat inom säkerhet och kompetensförsörjning.

Samtidigt fortsätter det svenska kraftsystemet utvecklas mot att bli allt mer sammankopplat med omgivningen. Vårt kraftsystem påverkas därför mer och mer av utvecklingen i våra grannländer och utvecklingen globalt. All denna utveckling ställer krav på att satsningarna inom forskning och innovation anpassas till både svenska och globala förutsättningar.

Det här ska SamspEL bidra med

SamspEL ska stödja forskning, utveckling och innovation inom elnätsområdet och ska bidra till utvecklingen av framtidens elsystem – det sociotekniska systemet, dess aktörer och spelregler – och samspelet inom systemet. Programmet ska bidra till utvecklingen av ett elsystem som är flexibelt, resurseffektivt och robust. Det ska även bidra till att skapa värde för elanvändarna och bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv.

Programmet riktar sig till alla aktörer som kan bidra till detta. Det kan exempelvis innebära samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga insatser vid universitet och högskolor, men även i offentlig sektor, näringslivet eller andra institutioner.

Mer om forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL

Läs mer om SamspEL och de projekt som beviljats medel på Energimyndighetens hemsida.

Har du synpunkter eller idéer på aktiviteter som skulle stärka SamspEL? Hör gärna av dig till Johanna Barr som är projektledare för Sprida SamspEL: johanna.barr@powercircle.org.

Publiceringar inom projektet Sprida SamspEL

2021

SamspEL Dialog: Elmarknadsforskning i Sverige idag

Under våren har Power Circle sammanställt en syntesrapport kring elmarknadsforskning i Sverige. I samband med publiceringen anordnades Power Circle ett rundabordssamtal där representanter från forskare, näringslivet, myndigheter och departementet närvarade och diskuterade de behov som finns inom elmarknadsforskning framöver och sin egen roll.

Transportsektorns elektrifiering och flexibilitet teman i nya SamspEL-projekt

Runt årsskiftet påbörjades elva nya spännande projekt vars syfte är att angripa utmaningar kopplade till utvecklingen av framtidens elsystem. Projekten, som ingår i Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL, rör allt från teknikutveckling till samhälls- och tvärvetenskapliga aspekter av elsystemet. Återkommande teman är flexibilitet och transportsektorns elektrifiering. Nu kan du läsa mer om projekten på kunskapsportalen Framtidenselsystem.se.

Nylansering av Framtidenselsystem.se

Nu lanseras en förnyad upplaga av kunskapsportalen Framtidenselsystem.se, som ska bidra till ökad kunskap och nya kontaktytor mellan aktörer som vill bidra till utvecklingen av framtidens elsystem. Den förnyade kunskapsportalen samlar information om utlysningar, seminarier och projekt relaterade till elsystemets utveckling.

SamspEL Arena: Elkvalitet

Elkvalitet är ett begrepp som innefattar många aspekter som ska till för en störningsfri elleverans, däribland övertoner, transienter, flimmer och ett antal olika typer av spänningsstörningar. Med en förändrad produktionsmix och nya typer av laster får vi nya förutsättningar för driften av elsystemet och elkvaliteten kan påverkas av bland annat mycket kraftelektronik i elnätet. På det senaste seminariet inom SamspEL Arena diskuterades dessa frågor gemensamt med branschen och akademin.

ERA-NET-Smart Energy System

Energimyndigheten har tillsammans med det europeiska samarbetsorganet för forskningsfinansiering, ERA-NET Smart Energy Systems, utsett 24 projekt att stötta inom området integrerade lokala och regionala energisystem. Svenska aktörer deltar i 10 av projekten och delar på 92 miljoner kronor av totalt cirka 320 miljoner i stöd.

  • Mer om projekten kan du läsa här.

2020

12 nya projekt presenteras i Pitch Marathon

Varje år hålls en intern träff för projektledare inom SamspEL och ERA Net, där projektledare som fått finansiering under det senaste året får pitcha sina projekt på 3 korta minuter. I år pitchades 12 projekt från universitet, forskningsinsitut, kommuner, mindre och större företag. Pitch marathonet är ett väldigt bra sätt att få en överblick över hur fokus inom forskningen och innovationen på elsystemområdet utvecklas!

  • Vilka projekt som pitchades kan du läsa här.

Stödprojekt till SamspEL förlängs till 2022

Mellan 2018 och 2020 har Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten drivit ett stödprojekt för att samla, nyttiggöra och sprida kunskap från forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL, som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Nu står det klart att stödprojektet förlängs till 2022.

Framtidens Elsystem 2020

Elektrifiering, batterier, vätgas och mikronät. Det var teman som avhandlades när Power Circle, Fossilfritt Sverige och Energimyndigheten arrangerade den andra upplagan av konferensen Framtidens Elsystem. Konferensen sändes digitalt och omkring 500 tittare tog del av det fullspäckade programmet där forskare, näringsliv, myndigheter, politiker och åhörare sammanstrålade för att utbyta kompetens.

Ny syntesrapport visar på batteriers begynnande lönsamhet i elsystemet

Forskning på batterier genomgår ett trendskifte – från fokus på tekniska demonstrationer till analyser av smarta driftstrategier, marknad och affärsmodeller. Detta framkommer i Power Circles nya syntesrapport Batterilager i framtidens elsystem, som belyser insikter från projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som drivs av Energimyndigheten. 

SamspEL Arena: Digitalisering av elnäten

Power Circle samlar branschen kring ytterligare ett SamspEL Arena. Temat för dagen var ”Digitalisering av elnäten” och de teman som diskuterades var: Hur kan AI och machine learning användas för att göra elnätsdriften effektivare? Hur ska företag göra för att komma igång med att använda dessa verktyg i sin verksamhet? Och hur kan vi ta till vara på data från komponenterna i framtidens elnät?

10 nya projekt inom SamspEL

10 nya spännande projekt har blivit beviljade stöd från Energimyndigheten inom programmet SamspEL! Projekten rör bl a utvecklingen av nya prognosverktyg för elnätsbolag; driftstrategier, affärsmodeller och ägandeaspekter för batterilager; virtuella kraftverk; och styrstrategier vid nätanslutning av förnybar elproduktion. Hälften av projekten utförs inom akademin och hälften av företag inom näringslivet.

  • Vilka projekt som har fått publicering kan du läsa här

2019

SamspEL Arena: Nätkapacitet och lokala flexibilitetsmarknader

Power Circles och Energimyndighetens heldagsseminarium om lokala marknader för flexibilitet samlade nära 200 representanter från branschen i form av energibolag, myndigheter, kommuner och regioner, teknik- och tjänsteleverantörer samt akademi. Olika aspekter av flexibilitetsmarknader och dess aktörer diskuterades flitigt.

10 snabba projektpitchar i videoformat

En workshop för projektledare inom SamspEL och ERA-Net Smart Grid Plus hölls, där ett antal av de pågående projekten gavs möjligheten att pitcha sitt projekt på 3 minuter.

  • Spellistan hittar du här, samtliga spelas upp i videospelaren.

Hur ser projektportföljen ut i förhållande till effektmålen?

Denna syntesrapport ämnar att svara på frågan: ”Hur ser projektportföljen ut i förhållande till effektmålen för SamspEL?”. I rapporten kategoriseras och analyserar projektportföljen både kvantitativt och kvalitativt. Både SamspEL och ERA-Net Smart Grid Plus projekt beaktas. 

SamspEL Arena: Solforum

När har hälften av alla svenska hushåll solceller på taket? Hur mycket solkraft kan vi ha i det svenska elsystemet innan blir det viktigt att ha förbättrade prognoser för dess produktion? Vilken aktör driver på omställningen för egenproducerad solel? Dessa frågor diskuterades under de två sessionerna.

SamspEL Arena: Nätverkande

Allt oftare lyfts att samarbete är kritiskt för att ta oss an de stora omställningarna som krävs för ett hållbart samhälle, och inte minst ett fungerande elsystem. På den tredje upplagan av SamspEL Arena som gick av stapeln låg nätverkande och kunskapsdelning i fokus – för att skapa grunden för just dessa samarbeten.

Intervjuer med projektledare inom SamspEL

Tio projektledare i projekt finansierade inom SamspEL intervjuades underhösten 2018 och våren 2019. I intervjun presenterar de sina projekt och vad finansieringen från SamspEL har bidragit till.

  • Spellistan hittar du här.

8 nya projekt i SamspEL

Strax före jul fick hela åtta utvecklingsprojekt som rör olika delar av framtidens elsystem klartecken att dra igång. Projekten finansieras av SamspEL – som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Vill du redan nu läsa mer om respektive projekt finns viss information på Energimyndighetens projektdatabas. Mer information om projekten kommer löpande att publiceras här på Framtidens elsystem.

2018

Lansering av framtidenselsystem.se

Nu lanseras den interaktiva kunskapsportalen framtidenselsystem.se med aktuell forskning, innovation och pilotprojekt på elsystemområdet. Initiativet följer upp succékonferensen Framtidens elsystem och blir en digital plattform för samarbeten som utvecklar branschen. Plattformen fortsätter utvecklas även efter lanseringen – nu med användaren till hjälp.

Framtidens elsystem: Nyheter från forskning och bransch

Med Framtidens elsystem vill vi höja kunskapen i branschen genom att lyfta fram konkreta exempel på teknik och lösningar som bidrar till att framtidssäkra elsystemet. Dessutom bjuds på framtidsspaningar och inspirerande samtal om innovationskraft och framgångsrika samarbeten.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin