Sprida SamspEL

Birds resting on electrical cable

Sprida SamspEL är ett stödprojekt för spridning och nyttiggörande av resultaten från SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram.

Energimyndigheten har genom ett nytt upphandlat projekt gett Power Circle i uppdrag att agera stödprojekt till forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL. I uppdraget ingår löpande syntesarbete, konsolidering av kunskap och spridning av resultat från programmet. Sprida SamspEL arbetar tvärgående med kunskap från pågående och avslutade projekt inom SamspEL. Power Circle är också sammanhållande för SamspELs konferenser, seminarier och workshops. Ta del av nyhetsbrev och evenemang från projektet här och på kunskapsportalen Framtidenselsystem.se.

Senaste nytt inom Sprida SamspEL

Alla publiceringar inom Sprida SamspEL finner du längre ner på denna sida.

Om SamspEL

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 283 miljoner kronor under åren 2016-2023. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete.

Det svenska elsystemet står inför en period av genomgående och större förändringar, både på produktions- och användarsidan. Förändringarna innebär både nya möjligheter och utmaningar, bland annat inom säkerhet och kompetensförsörjning.

Samtidigt fortsätter det svenska kraftsystemet utvecklas mot att bli allt mer sammankopplat med omgivningen. Vårt kraftsystem påverkas därför mer och mer av utvecklingen i våra grannländer och utvecklingen globalt. All denna utveckling ställer krav på att satsningarna inom forskning och innovation anpassas till både svenska och globala förutsättningar.

Det här ska SamspEL bidra med

SamspEL ska stödja forskning, utveckling och innovation inom elnätsområdet och ska bidra till utvecklingen av framtidens elsystem – det sociotekniska systemet, dess aktörer och spelregler – och samspelet inom systemet. Programmet ska bidra till utvecklingen av ett elsystem som är flexibelt, resurseffektivt och robust. Det ska även bidra till att skapa värde för elanvändarna och bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv.

Programmet riktar sig till alla aktörer som kan bidra till detta. Det kan exempelvis innebära samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga insatser vid universitet och högskolor, men även i offentlig sektor, näringslivet eller andra institutioner.

Mer om forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL

Läs mer om SamspEL och de projekt som beviljats medel på Energimyndighetens hemsida.

Har du synpunkter eller idéer på aktiviteter som skulle stärka SamspEL? Hör gärna av dig till Elham Kalhori som är projektledare för Sprida SamspEL: [email protected].

Publiceringar inom projektet Sprida SamspEL

2023

SamspEL Dialog: Vehicle to everything

Under våren har Power Circle sammanställt en syntesrapport kring Vehicle to everything. I samband med publiceringen anordnades Power Circle ett rundabordssamtal där representanter från forskare, näringslivet och myndigheter närvarade och diskuterade de behov som finns för att realisera dubbelriktad laddning.

SamspEL Arena: Framtidens elmarknad

Hur ser kunskapsläget ut idag, vilka forskningsbehov finns på området och vilka insatser behövs framåt för att bidra till elmarknadernas utveckling? Dessa frågor är ett axplock av det som diskuterades på SamspEL Arena den 30 mars. Du kan se hela eventet i efterhand på YouTube.

2022

SamspEL Arena: Framtidens elbehov

Vilken vision finns framåt för Skånes elförsörjning? Hur arbetar aktörer med effektfrågan i regionen? Vilken potential har vätgas inom olika användningsområden och hur arbetar näringsliv och akademi för att möjliggöra det? Dessa frågor är ett axplock av det som diskuterades på SamspEL Arena den 8 december. Du kan se hela eventet i efterhand på YouTube.

Framtidens elsystem 2022

Den 18 oktober arrangerade Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten tredje upplagan av den uppskattade heldagskonferensen Framtidens Elsystem. Med utgångspunkt i forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL presenteras några av de projekten som utreder högaktuella frågeställningar för det svenska elsystemet. Elektrifiering, flexibilitet, integrering av förnybar elproduktion, samt resilient och trygg elförsörjning var några av dagens teman. Du kan se hela eventet i efterhand på YouTube.

SamspEL Dialog: Resilient och trygg elförsörjning

Under våren har Power Circle sammanställt en syntesrapport kring resilient och trygg elförsörjning. I samband med publiceringen anordnades Power Circle ett rundabordssamtal där representanter från forskare, näringslivet och myndigheter närvarade och diskuterade de behov som finns inom resilient och trygg elförsörjning framöver och sin egen roll.

Intervjuer med projektdeltagre inom SamspEL

Under våren 2022 har filmer med projektdeltagare i SamspEL-finansierade projekt spelats in. I varje video presenteras en samanfattnig av projektet där bakgrunden, syfte och nuvarande slutsatser belyses.

  • Flexi-Sync: Flexibla integrerade energisystem
  • Integrerade batterilager, för att möjliggöra omställningen mot ett fossilfritt Sverige
  • Elnätets politiska dimensioner
  • Vätgasproduktion för ellagring efter elnätsnytta och affärsmodeller
  • Spellistan till alla fyra filmer hittar du här

SamspEL Arena: Konsumentens roll i elsystemet

Den 31 mars arrangerades det sjunde SamspEL Arena i ordningen. Eventet bjöd på en mix av tvärvetenskapliga och tekniska projekt med kundfokus, och berörde bland annat vilken potential som finns hos olika kunder och vad som behövs för att flexibiliteten ska realiseras framöver. Du kan se hela eventet i efterhand på YouTube.

2021

CoordiNet-forum & SamspEL Arena: Affärsmodeller för flexibilitetsmarknader

Under dagen diskuterades status på de svenska demonstrationerna inom CoordiNet, och under SamspEL Arena lyftes forskning med fokus på affärsmodeller för flexibilitetsmarknader. Områden som berördes under dagen var lärdomar från aktörer som deltar på flexmarknaden, vilka incitament det finns till att delta, vad som krävs för att utveckla flexmarknader ytterligare, standarder för hur aktörer ska hantera data och mycket mer!

SamspEL Forum Pitchmarathon – Nya projekt i SamspEL

Förra veckan genomfördes det årliga pitchmaratonet för projekt som har beviljats finansiering via Energimyndighetens forskningsprogram SamspEL och ERA Net under det senaste året. Deltagare i de nya projekten fick möjlighet att pitcha sina projekt inför Energimyndigheten och deltagare i aktiva projekt inom programmen.  Bland projekten som pitchade i år finns det tre genomgående teman: elektrifiering av transportsektorn, flexibilitet samt batterier och effektivisering av teknik i energisystemet.

SamspEL Dialog: Elmarknadsforskning i Sverige idag

Under våren har Power Circle sammanställt en syntesrapport kring elmarknadsforskning i Sverige. I samband med publiceringen anordnades Power Circle ett rundabordssamtal där representanter från forskare, näringslivet, myndigheter och departementet närvarade och diskuterade de behov som finns inom elmarknadsforskning framöver och sin egen roll.

Transportsektorns elektrifiering och flexibilitet teman i nya SamspEL-projekt

Runt årsskiftet påbörjades elva nya spännande projekt vars syfte är att angripa utmaningar kopplade till utvecklingen av framtidens elsystem. Projekten, som ingår i Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram SamspEL, rör allt från teknikutveckling till samhälls- och tvärvetenskapliga aspekter av elsystemet. Återkommande teman är flexibilitet och transportsektorns elektrifiering. Nu kan du läsa mer om projekten på kunskapsportalen Framtidenselsystem.se.

Nylansering av Framtidenselsystem.se

Nu lanseras en förnyad upplaga av kunskapsportalen Framtidenselsystem.se, som ska bidra till ökad kunskap och nya kontaktytor mellan aktörer som vill bidra till utvecklingen av framtidens elsystem. Den förnyade kunskapsportalen samlar information om utlysningar, seminarier och projekt relaterade till elsystemets utveckling.

SamspEL Arena: Elkvalitet

Elkvalitet är ett begrepp som innefattar många aspekter som ska till för en störningsfri elleverans, däribland övertoner, transienter, flimmer och ett antal olika typer av spänningsstörningar. Med en förändrad produktionsmix och nya typer av laster får vi nya förutsättningar för driften av elsystemet och elkvaliteten kan påverkas av bland annat mycket kraftelektronik i elnätet. På det senaste seminariet inom SamspEL Arena diskuterades dessa frågor gemensamt med branschen och akademin.

ERA-NET-Smart Energy System

Energimyndigheten har tillsammans med det europeiska samarbetsorganet för forskningsfinansiering, ERA-NET Smart Energy Systems, utsett 24 projekt att stötta inom området integrerade lokala och regionala energisystem. Svenska aktörer deltar i 10 av projekten och delar på 92 miljoner kronor av totalt cirka 320 miljoner i stöd.

  • Mer om projekten kan du läsa här.

2020

12 nya projekt presenteras i Pitch Marathon

Varje år hålls en intern träff för projektledare inom SamspEL och ERA Net, där projektledare som fått finansiering under det senaste året får pitcha sina projekt på 3 korta minuter. I år pitchades 12 projekt från universitet, forskningsinsitut, kommuner, mindre och större företag. Pitch marathonet är ett väldigt bra sätt att få en överblick över hur fokus inom forskningen och innovationen på elsystemområdet utvecklas!

  • Vilka projekt som pitchades kan du läsa här.

Stödprojekt till SamspEL förlängs till 2022

Mellan 2018 och 2020 har Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten drivit ett stödprojekt för att samla, nyttiggöra och sprida kunskap från forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL, som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Nu står det klart att stödprojektet förlängs till 2022.

Framtidens Elsystem 2020

Elektrifiering, batterier, vätgas och mikronät. Det var teman som avhandlades när Power Circle, Fossilfritt Sverige och Energimyndigheten arrangerade den andra upplagan av konferensen Framtidens Elsystem. Konferensen sändes digitalt och omkring 500 tittare tog del av det fullspäckade programmet där forskare, näringsliv, myndigheter, politiker och åhörare sammanstrålade för att utbyta kompetens.

Ny syntesrapport visar på batteriers begynnande lönsamhet i elsystemet

Forskning på batterier genomgår ett trendskifte – från fokus på tekniska demonstrationer till analyser av smarta driftstrategier, marknad och affärsmodeller. Detta framkommer i Power Circles nya syntesrapport Batterilager i framtidens elsystem, som belyser insikter från projekt inom forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som drivs av Energimyndigheten. 

SamspEL Arena: Digitalisering av elnäten

Power Circle samlar branschen kring ytterligare ett SamspEL Arena. Temat för dagen var ”Digitalisering av elnäten” och de teman som diskuterades var: Hur kan AI och machine learning användas för att göra elnätsdriften effektivare? Hur ska företag göra för att komma igång med att använda dessa verktyg i sin verksamhet? Och hur kan vi ta till vara på data från komponenterna i framtidens elnät?

10 nya projekt inom SamspEL

10 nya spännande projekt har blivit beviljade stöd från Energimyndigheten inom programmet SamspEL! Projekten rör bl a utvecklingen av nya prognosverktyg för elnätsbolag; driftstrategier, affärsmodeller och ägandeaspekter för batterilager; virtuella kraftverk; och styrstrategier vid nätanslutning av förnybar elproduktion. Hälften av projekten utförs inom akademin och hälften av företag inom näringslivet.

  • Vilka projekt som har fått publicering kan du läsa här

2019

SamspEL Arena: Nätkapacitet och lokala flexibilitetsmarknader

Power Circles och Energimyndighetens heldagsseminarium om lokala marknader för flexibilitet samlade nära 200 representanter från branschen i form av energibolag, myndigheter, kommuner och regioner, teknik- och tjänsteleverantörer samt akademi. Olika aspekter av flexibilitetsmarknader och dess aktörer diskuterades flitigt.

10 snabba projektpitchar i videoformat

En workshop för projektledare inom SamspEL och ERA-Net Smart Grid Plus hölls, där ett antal av de pågående projekten gavs möjligheten att pitcha sitt projekt på 3 minuter.

  • Spellistan hittar du här, samtliga spelas upp i videospelaren.

Hur ser projektportföljen ut i förhållande till effektmålen?

Denna syntesrapport ämnar att svara på frågan: ”Hur ser projektportföljen ut i förhållande till effektmålen för SamspEL?”. I rapporten kategoriseras och analyserar projektportföljen både kvantitativt och kvalitativt. Både SamspEL och ERA-Net Smart Grid Plus projekt beaktas. 

SamspEL Arena: Solforum

När har hälften av alla svenska hushåll solceller på taket? Hur mycket solkraft kan vi ha i det svenska elsystemet innan blir det viktigt att ha förbättrade prognoser för dess produktion? Vilken aktör driver på omställningen för egenproducerad solel? Dessa frågor diskuterades under de två sessionerna.

SamspEL Arena: Nätverkande

Allt oftare lyfts att samarbete är kritiskt för att ta oss an de stora omställningarna som krävs för ett hållbart samhälle, och inte minst ett fungerande elsystem. På den tredje upplagan av SamspEL Arena som gick av stapeln låg nätverkande och kunskapsdelning i fokus – för att skapa grunden för just dessa samarbeten.

Intervjuer med projektledare inom SamspEL

Tio projektledare i projekt finansierade inom SamspEL intervjuades underhösten 2018 och våren 2019. I intervjun presenterar de sina projekt och vad finansieringen från SamspEL har bidragit till.

  • Spellistan hittar du här.

8 nya projekt i SamspEL

Strax före jul fick hela åtta utvecklingsprojekt som rör olika delar av framtidens elsystem klartecken att dra igång. Projekten finansieras av SamspEL – som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Vill du redan nu läsa mer om respektive projekt finns viss information på Energimyndighetens projektdatabas. Mer information om projekten kommer löpande att publiceras här på Framtidens elsystem.

2018

Lansering av framtidenselsystem.se

Nu lanseras den interaktiva kunskapsportalen framtidenselsystem.se med aktuell forskning, innovation och pilotprojekt på elsystemområdet. Initiativet följer upp succékonferensen Framtidens elsystem och blir en digital plattform för samarbeten som utvecklar branschen. Plattformen fortsätter utvecklas även efter lanseringen – nu med användaren till hjälp.

Framtidens elsystem: Nyheter från forskning och bransch

Med Framtidens elsystem vill vi höja kunskapen i branschen genom att lyfta fram konkreta exempel på teknik och lösningar som bidrar till att framtidssäkra elsystemet. Dessutom bjuds på framtidsspaningar och inspirerande samtal om innovationskraft och framgångsrika samarbeten.

Nytt från våra partners