Cirkulära affärsmodeller vid konvertering till eldrift 

Mall - Bilder till Notify (3)

I samverkan med Rearq, Chalmers och Mathem genomför Power Circle ett projekt kring cirkulära lösningar för omställning av transportflottan genom konvertering. Power Circles roll i projektet är framförallt att undersöka hinder och regelverk som idag finns kopplat till konvertering av fordon till eldrift med målet att ta fram förbättringsförslag för beslutsfattare med syfte att skapa förutsättningar för en snabbare omställning av fordonsflottan.  

Elektrifieringen av transportsektorn pågår för fullt och under sommaren 2023 nådde den laddbara fordonsflottan upp till en halv miljon fordon. Trots denna utveckling är de nationella transportmålen till 2030 utmanande och flera lösningar och metoder för att uppnå dessa kommer med största sannolikhet att krävas. Fokus ligger ofta på utveckling av nya fordon, men med ett cirkulärt tänk så öppnas möjligheter för konvertering av befintliga fordon för att accelerera omställningen ytterligare. 

Projektet Cirkulära affärsmodeller vid konvertering till eldrift består av totalt tre arbetspaket som på olika sätt syftar till att undersöka och utveckla cirkulära lösningar för mer hållbara transporter genom att konvertera begagnade fordon till eldrift. 

Power Circles ansvarar för ett arbetspaket där fokus ligger på policys och regelverk kopplat till konvertering av fordon till eldrift. Arbetet kommer bestå av en litteraturstudie som kompletteras med intervjuer och workshops tillsammans med relevanta aktörer inom området för att identifiera möjligheter och barriärer för konvertering. Baserat på dessa barriärer kommer åtgärdsförslag att tas fram som är riktade mot beslutsfattare för att stötta konvertering av fordon. Dessutom kommer arbetspaketet att översiktligt analysera potentialen för hur elektrifieringstakten och utsläppsminskningar kan öka baserat på konvertering. 

De två andra arbetspaketen drivs av Rearq och Chalmers, där Rearq ansvarar för ett kring faktisk konvertering av två fordon med målet att ta fram underlag för uppskalning och Chalmers leder ett arbetspaket kring cirkulära affärsmodeller. 

Projektet Cirkulära affärsmodeller vid konvertering till eldrift pågår tills våren 2024 och är finansierat av Vinnova inom FFI-programmet. 

Nytt från våra partners