DigiGrid – digitaliserade och resurseffektiva nät

DigiGrid

I detta projekt ska Power Circle kartlägga hur långt elnätsbolagen har kommit med digitaliseringen, undersöka hinder och incitament, samt sammanställa kunskapsläget om digitaliserade och resurseffektiva nät.

Den pågående energiomställningen – med en tilltagande elektrifiering, ökad elanvändning och nya kunder i elsystemet – medför nya krav på resurseffektivitet i elnäten. Digitalisering kan bidra till en ökad resurseffektivitet inom planering, drift och underhåll, och skapar bättre insyn i näten – vilket kan minska behoven av nätutbyggnad. Exempelvis utgör digitaliseringen ett användbart verktyg för att förstå var i nätet det är lämpligt att ansluta laddstationer, solel och andra nya resurser som minskar behovet av fossil energi. Dessutom möjliggör digitaliserade nät ett bättre utnyttjande av efterfrågeflexibilitet. 

DigiGrid startades den 1 februari 2022 och pågår t.o.m. september i år. Under projektets första fas görs en sammanställning av befintlig kunskap på området. Vidare ska projektet övergripande kartlägga hur långt elnätsbolagen har kommit i sin digitalisering, bland annat genom att undersöka vilka användningsområden som nätbolagen ser, vilken teknik de har investerat i, vilken data som samlas in och hur den används. Kartläggningen görs med hjälp av enkäter, fallstudier och rundabordssamtal. Syftet med projektet är att sammanställa kunskapsläget på ett lättillgängligt sätt som kommer elnätsbolagen till godo.

DigiGrid finansieras av Energiforsk genom programmet Elnätens digitalisering och IT-säkerhet.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Nytt från våra partners