Effektbehovet från elektrifierade transporter

RapportScandELivery

Elektrifieringen av transportsektorn är ett faktum. Till år 2030 kan mer än varannan ny lastbil som säljs vara elektrisk och detta kommer ställa krav på såväl laddinfrastruktur som elnät. I den här rapporten presenterar Power Circle scenarion över laddbara fordon och behovet av laddinfrastruktur samt en analys över vilket effektbehov elektrifieringen av transporter kan leda till.

Läs rapporten här >>

De kommande åren spås en exponentiell ökning av elektriska godstransporter. Elektriska lätta lastbilar kan redan idag vara ett konkurrenskraftigt alternativ och elektriska tunga lastbilar för regionala transporter finns på marknaden idag, samtidigt som vi ser hur lastbilar för de tyngsta och längsta transporterna testas i olika projekt.

De scenarion som presenteras i rapporten visar att drygt 30 % av den lätta lastbilsflottan i Skåne är eldriven 2030 och 18% av de tunga lastbilarna, eller i faktiskt antal: 32 000 laddbara lätta lastbilar och 2 400 laddbara tunga lastbilar på el. Andelarna av lastbilsflottan på el är i samma storleksordning för både Västra Götaland och Halland. Detta kommer medföra ett behov av en storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur med en kombination av olika typer av laddning: på depå, semi-publikt och publikt.

Analysen visar att majoriteten av den laddinfrastruktur som behöver byggas de närmsta åren består av laddpunkter med lägre effekter i depåer. För lätta lastbilar, samt tunga lastbilar i lokal och regional trafik, laddas nämligen majoriteten av energin i depå över natten. För fjärrtransporter blir den publika laddningen viktigare och genom de regionala elektrifieringspiloterna har det nyligen beviljats stöd till totalt 44 laddstationer inom ÖKS-regionen. En stor andel av laddinfrastrukturen kommer behöva byggas i och omkring städer, såsom Göteborg, Malmö och Helsingborg vilket kommer få en påverkan på elnätet i form av ökade effektuttag. Totalt uppskattas det tillkommande effektbehovet i Skåne till cirka 300 MW, med en tydlig effekttopp under eftermiddag kväll. Detta kan jämföras med Skånes nuvarande totala effektbehov på 2500 MW.

Samtidigt som lastbilarna elektrifieras, elektrifieras även personbilarna och industrin, vilket leder till ökade effektbehov för samhället i stort. Med smart laddning kan dock effekttopparna sänkas, till fördel för både den enskilda fastigheten eller transportbolaget och elsystemet. Det finns idag aktörer på marknaden som utvecklar smarta laddlösningar för kommersiella transporter, som tar hänsyn till både tillgång till effekt, elpris och som även öppnar upp möjligheten att sälja frekvensreglering på Svenska kraftnäts balansmarknader.

 

Läs rapporten här >>

Nytt från våra partners