Ett elsystem för elfordon – fordonsprognoser

bild till hemsida

Detta branschöverskridande forsknings- och samverkansprojekt ska bana väg för samspelet mellan elsystemet och den storskaliga elektrifieringen av vägfordonsflottan på lokal, regional och nationell nivå. Scenarier över elektrifieringen av samtliga fordonsslag – personbilar, lätta och tunga lastbilar samt bussar – ska bygga grunden för en analys med åtgärdsförslag för att säkerställa el och nätkapacitet till laddning av fordonsflottan.

Projektet Ett elsystem för elfordon leds av Energiforsk och är ett omfattande projekt i nära samverkan mellan ett tjugotal företag och organisationer, teknikleverantörer och regioner inom energi- och transportbranschen som pågår från hösten 2021 till 2023.

Power Circles medverkan

Inom ett arbetspaket i projektet ska Power Circle, tillsammans med Sweco, ta fram fordonsprognoserför utveckling av eldrivna personbilar, lätta och tunga lastbilar samt bussar. Prognoserna tas fram genom omvärldsbevakning och nära dialog med fordonstillverkare, åkerier och logistikföretag, transportköpare, branschorganisationer samt regioner för att svara på frågor som vad driver utvecklingen av respektive fordonsslag, hur skiljer sig utvecklingstakten i olika typregioner i Sverige och vilka möjliga hinder kan begränsa utvecklingstakten?

Mål för arbetspaketet

  • Presentera nationella utvecklingsscenarier för respektive fordonsslag, personbil, lätt- och tung lastbil samt buss med sikte på 2030

  • Definiera olika typregioner med hänsyn till utvecklingstakt i elektrifieringen och anpassa regionala utvecklingsscenarier.

  • För Region Skåne, ta fram ett prognosverktyg för utvecklingen av samtliga fordonsslag på kommunnivå.

  • Redogöra drivande och begränsande faktorer till utvecklingstakten för respektive fordonsslag.
   

  Nyheter från projektet

  November 2022 – Projektrapporten publiceras. Läs här.

  Forskningsprojektet Ett elsystem för elfordon har som syfte att ta ett helhetsgrepp om den förväntade elektrifieringen av fordonsflottan och dess inverkan på elsystemet. Både på nationell och EU-nivå finns mål att göra transportsektorn oberoende av fossilt bränsle, och detta innebär en omställning som erbjuder både möjligheter och utmaningar. I det delprojekt som presenteras i denna rapport ligger fokus på att ta fram prognoser för framtiden.

  Inspelningar från projektet

  Resultaten presenterades även på ett seminarium i mars:

  Läs rapporten från vårt arbetspaket här >>

  Mål för hela projektet Ett elsystem för elfordon finns på Energiforsk projekthemsida via denna länk.

  Nytt från våra partners