Ett elsystem för elfordon

Mall - Bilder till Notify (30)

Detta är ett branschöverskridande forsknings- och samverkansprojekt, som har fokus på samspelet mellan elsystemet och elektrifieringen av fordonsflottan ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Projektet pågick mellan 2021 och 2024 och har resulterat i ett flertal delrapporter samt en syntesrapport.

Forskningsprojektet Ett elsystem för elfordon pågick under 2021 till 2023 och hade som syfte att ta ett helhetsgrepp om den förväntade elektrifieringen av fordonsflottan och dess inverkan på elsystemet. En betydande andel av den svenska fordonsflottan måste elektrifieras för att Sverige ska kunna nå målet att minska klimatutsläppen från inrikes transporter (exkl. inrikesflyg) med minst 70 % till år 2030 samt att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. En omställning som erbjuder både möjligheter och utmaningar.

I denna slutrapport för projektet redovisas en syntetisering av projektets forskningsresultat och de åtgärder som bör vidtas för att möjliggöra en storskalig övergång till elfordon utifrån ett elsystemperspektiv. 

För att ta del av hela innehållet i projektet rekommenderar vi delrapporterna:

Från projektet har även flera nyheter släpts, bland annat detta pressmeddelande.

Nytt från våra partners