Förstudie 2 möjligheter för ett effektivare elsystem

norra sverige
Till följd av etableringen av nya elintensiva industrier, elektrifiering av nya industrier och elektrifiering inom samhället förväntas elanvändnignen och effektbehovet öka kraftigt de närmsta 20-25 åren i Norrbotten. Denna omställning kommer påverka elproduktion, överföringskapacitet samt behovet av flexibilitet. I förstudien som leds av Energikontor Norr och genomförs i samverkan med Power Circle undersökes två möjligheter till att arbeta proaktivt med utmaningarna. Den första delen fokuserar på att undersöka intresse och möjlighet till att utveckla ett scenarioverktyg för att arbeta proaktivt med utmaningar i elsystemet. Den andra delen handlar om att kartlägga hur vanligt det är med effektöverbokningar i nätet.
Nyheter från projektet

September 2023 – Rapport och seminarium
Vid ett frukostseminarium presenterade Power Circle och Energikontor Norr rapporten Några metoder och verktyg för en lyckad elektrifiering.

Rapporten finns att läsa här.

Om förstudien

I projektet kommer Power Circle att fokusera på den första delen som fokuserar på att undersöka behovet av och förutsättningar för att skapa ett scenarioverktyg för elsystemet som är tänkt att identifiera framtida problem samt att undersöka olika sätt att undvika problemen. Målet är att avslutningsvis ta ett beslut om, och i så fall ett förslag hur, arbetet bör gå vidare. Målgrupp för denna del är, brett, aktörer som på olika sätt påverkar elsystemet.

I förstudiens andra del undersöks förekomsten av överbokningar i elnätet, aktörer abonnerar en större effektanslutning än vad de har behov av, och skapa en förståelse för om detta är ett generellt problem eller inte. Målgrupp för denna del av förstudien är primärt elnätbolagen och sekundärt de kundgrupper som eventuellt överbokar.

Förstudien 2 möjligheter för ett effektivare elsystem pågår till den 31 augusti 2023 och är finansierat av Region Norrbotten. Läs mer om projektet på Energikontor Norr hemsida.

Nytt från våra partners