Främja Framtidens Elsystem 

FFE header ny

Främja Framtidens Elsystem är ett stödprojekt för spridning och nyttiggörande av resultaten från Framtidens Elsystem, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram. 

Power Circle har tidigare drivit stödprojektet Sprida SamspEl för att bistå Energimyndigheten i att sprida kunskap från forskningsprogrammet SamspEl. Energimyndigheten har nu genom ett nytt upphandlat projekt gett Power Circle i uppdrag att agera stödprojekt till det nya forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens Elsystem, som ersätter SamspEl och flera andra program inom energiforskningen med en bredare ansats. I uppdraget ingår löpande syntesarbete, konsolidering av kunskap och spridning av resultat från programmet. Främja Framtidens Elsystem arbetar tvärgående med kunskap från pågående och avslutade projekt inom Framtidens Elsystem, och även i viss mån projekt från Energimyndighetens tidigare forskningsprogram SamspEl. Power Circle är också sammanhållande för Framtidens Elsystems konferenser, seminarier och workshops. Bland annat kommer den uppskattade och välbesökta konferensen som har just namnet Framtidens Elsystem, och som samlar bransch, akademi och myndigheter kring aktuella energisystemfrågor, att ordnas en gång per år. Ta del av nyhetsbrev och evenemang från projektet på kunskapsportalen Framtidenselsystem.se

Om Framtidens Elsystem 

Forskningsprogrammet Framtidens elsystem är en av Energimyndighetens främsta satsningar på forskning och utveckling inom elsystemet. Programmet finansierar forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplade till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät. Framtidens elsystem sträcker sig från april 2022 till sista december 2027 och kommer att hålla minst två utlysningar om forskningsanslag per år. 

Läs mer på Energimyndighetens webbplats och på kunskapsportalen Framtidenselsystem.se

Har du synpunkter eller idéer på aktiviteter som skulle stärka Framtidens Elsystem, eller bidra till bättre spridning av kunskapen från programmet? Hör gärna av dig till Anna Wolf som är projektledare för Främja Framtidens Elsystem. 

Så här sprider och nyttiggör vi resultaten från Framtidens Elsystem 
 
Mötesplatserna Framtidens Elsystem, Arena Framtidens Elsystem och Dialog Framtidens Elsystem 

Framtidens Elsystem är en publik konferens som riktar sig brett till branschen och har tidigare genomförts vartannat år (2018, 2020, 2022). Nu kommer konferensen att genomföras årligen, med start i februari 2024. Senaste upplagan av konferensen Framtidens Elsystem arrangerades den 18 oktober 2022 tillsammans med Energimyndigheten. 2022 deltog 132 besökare på plats i Stockholm, och 472 tittare följde konferensen digitalt under dagen. Konferensen spelades också in, och har visats av fler än 1000 tittare i efterhand.   
 
Seminarieserien Arena Framtidens Elsystem samlar representanter från projekt och näringsliv för att skapa dialog och höja kunskapen om den FoI som pågår inom programmet. Exempel på teman som avhandlats tidigare är flexibilitet och flexibilitetsmarknader, affärsmodeller kring solel och digitalisering av elnäten
 
Även i det nya stödprojektet genomförs också Dialog Framtidens Elsystem, som är ett forum för djupare dialog mellan ett fåtal projekt och dess intressenter på ett utvalt tema. 

Syntesrapporter 

Projektens resultat sammanställs i form av syntesrapporter inom utvalda teman. Temana tar avstamp i kunskapen från olika projekt inom forskningsprogrammet och förankras i en branschkontext för att höja kunskapsläget hos kommersiella aktörer samt forskningsaktörer som kan vidareutveckla projektens idéer. Den senaste syntesen tar sig an Vehicle to X och sammanfattar kunskapsläget kring olika möjligheter för elbilarna att bidra till det omkringliggande elsystemet, och vilken forskning och innovation som krävs framåt för att realisera potentialen. 

Kunskapsportalen Framtidenselsystem.se 
 
Webbplatsen framtidenselsystem.se fungerar som en kunskapsportal och samlar information om projekten inom Framtidens Elsystem och det tidigare programmet SamspEL. På kunskapsportalen annonseras även seminarier och event som genomförs inom ramen för stödprojektet, men även sådana som sker inom de enskilda forskningsprojekten.  

Nytt från våra partners