Frukostseminarium om flexibilitet

Skapa bilder till Event

Flexibilitet är en nyckel för ett planerbart elsystem, när konsumtions- och produktionsmönstren förändras och nya elintensiva industrier och verksamheter ansluts till elnätet. Trots detta finns det idag bristande kunskap om flexibilitetspotentialen hos olika aktörer, och hur det tekniska och ekonomiska flexibilitetsutbudet ser ut. I en ny förstudie sammanfattar Power Circle kunskapsläget och behoven för vidare studier. Välkommen att ta del av resultaten vid ett frukostseminarium den 14 december 2022!

I den nationella elektrifieringsstrategin, som lades fram av den förra regeringen i början av 2022, framhävs det att förmåga till flexibilitet ska byggas in i elsystemet, och att möjlighet till flexibilitet ska främjas när elkrävande verksamheter – såsom nya industrier – ansluts till elnätet. Även transportsektorns elektrifiering, liksom smart styrning av flexibel eluppvärmning i fastigheter, ska kunna bidra med flexibilitet snarare än att belasta systemet.

Jämsides med att tekniken för att aggregera och frigöra flexibilitet utvecklas testas olika ekonomiska incitament och mekanismer för samma ändamål. Sverige har nu flera pågående nationella och lokala marknadsplatser för flexibilitet och stödtjänster, och allt fler elnätsföretag testar dynamiska nättariffer och olika typer av villkorade avtal. Däremot råder osäkerhet gällande hur det faktiska utbudet för flexibilitet ser ut idag.

Det tekniska och ekonomiska flexibilitetsutbudet behöver kartläggas för att elnätsföretagen och Svenska kraftnät ska ha förståelse för vilka volymer de kan räkna med – samtidigt behöver efterfrågan och värdet av flexibilitet på nationella och lokala marknadsplatser för flexibilitet och stödtjänster förtydligas för de aktörer som ska investera för att kunna leverera flexibilitet. Det behöver också klargöras vilka skillnader som finns mellan olika typer av flexibilitetsresurser och tekniker, och vilka utmaningar respektive resurs och teknik passar för att lösa.

I en ny förstudie, framtagen på uppdrag av Svensk Vindenergi, har Power Circle sammanfattat kunskapsläget utifrån tidigare studier från näringsliv och akademi, samt kartlagt de lösningar som finns tillgängliga på marknaden idag. I förstudien identifieras också kunskapsluckor och behov för framtida studier. Resultaten kommer att presenteras vid ett frukostseminarium den 14 december 2022 kl. 8:30-9:30.

– Trots branschens och samhällets stora fokus på flexibilitet finns det en bristande kunskap om hur flexibilitetspotentialen ser ut hos stora aktörer såsom industri, transportbolag och fastighetsägare­­ – och för aggregerade resurser i form av elbilsladdare, hushåll och batterilager. Även sol- och vindkraft kan bidra med flexibilitet, säger Johanna Barr, elsystemexpert på Power Circle och projektledare för uppdraget.

Titta på seminarieinspelningen här.      

Nytt från våra partners