Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?

Electricity grid

Med fokus på batterilager i elnätet har Power Circle, tillsammans med RISE, forskare från Uppsala Universitet samt flera företag undersökt hur lokala energilager i form av batterier kan bidra till att lösa problem som kan uppstå i elnätet i framtidens elsystem.

Projektet Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar? har bland annat utvärderat hur integration av småskalig produktion av solel och laddning av elfordon kan ske med hjälp av lokala batterilager på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med traditionella nätförstärkningar.

Nyheter från projektet

Om projektet

Med en ökad andel distribuerad produktion av solel, en ökad mängd laddbara fordon i systemet och mindre planerbar kraft kommer elnäten år 2040 att stå inför helt andra utmaningar än vi har idag. Samtidigt står elnäten redan idag inför stora investeringsbehov och ökade krav på leveranssäkerhet. Elnätsinvesteringar är traditionellt långsiktiga, kapitaltunga investeringar, och det finns en risk att investeringar som görs idag på 40 års sikt blir obsoleta innan deras tekniska och ekonomiska livslängd är till ända. Både av miljöskäl och samhällsekonomiska skäl är det därför viktigt att kommande investeringar i elnäten sker så resurseffektivt som möjligt och att även nya tekniker utvärderas.

Projektets mål är att bidra till ökad kunskap om batterilagers roll i ett framtida elsystem genom att utreda hur batterier kan bidra till att lösa framtida utmaningar i systemet med exempelvis ökad andel distribuerad produktion av solel och laddbara fordon. Inom projektet kommer också att undersökas i vilken utsträckning det är möjligt att ersätta eller skjuta upp nätinvesteringar med hjälp av ett batterilager, ur ett tekniskt, ekonomiskt och aktörsperspektiv. Projektet kommer att innefatta en omvärldsbevakning, en kartläggning av hur nätbolagen hanterar behov av förstärkningar i dag, simuleringar på olika nät och framtida scenarier samt en aktörsanalys som utreder företagens intresse och förutsättningar för att investera i lokala energilager.

Projektet drivs av Power Circle med finansiering från Energimyndigheten, Ellevio, E.ON, Ferroamp, GE, Göteborg Energi, Holtab, Jämtkraft, Kraftringen, Mälarenergi, Ngenic, Nilar, Nilsson Energy, NorthVolt, Trollhättan Energi, Vattenfall och Öresundskraft. Projektet genomförs i samverkan med RISE, Uppsala universitet, och North Volt utöver finansiärerna. Projektet startar i december 2018  och pågår i 18 månader, med en samlad budget på 2 670 000 kronor.

Rapporter

För mer information kontakta:

Anna Wolf, Projektledare
Telefon: +46 (0) 70 9540002
E-post: [email protected]

Nytt från våra partners