Utmaningar och möjligheter för framtidens distributionsnät

linkedin distribtuionsnät

Denna syntesrapport är framtagen inom ramen för projektet Främja Framtidens elsystem, Power Circles stödprojekt för spridning och nyttiggörande av resultaten från Framtidens elsystem, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram för insatser för FoI på elsystemområdet. 

Rapporten ska ge en översiktlig sammanställning över dagens forskning och utveckling, samt identifiera behovsområden inom området distributionsnät, med huvudsakligt fokus på lokalnät. Forskningssyntesen är baserad på en intervju- och litteraturstudie som skedde under våren 2024, med verksamma forskare och aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Tillsammans har de bidragit till att ta fram en bild av forskningsområdet idag.

I rapporten görs också en kartläggning av identifierade svenska större projekt och satsningar, samt en internationell utblick. Och i resultatet identifieras sex behovsområden för forskning framåt, men även ett övergripande behov av kompetens, kunskapsspridning samt bristande incitament och resurser för elnätsbolag att arbeta med innovation idag.

Läs syntesrapporten här. 

Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av tidigare syntesrapporter som tagits fram av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten. 

Kopplat till lanseringen släpptes även ett pressmeddelande, som du kan läsa här.

Nytt från våra partners