Lokalproducerad el från fårhagen när Linde energi möter hållbarhetsmål

Jens Isemo Fredrik Klingvall
Att 2020 på många sätt går till historien råder det ingen tvekan om. För Linde energi bjöd fjolåret både på spillvärmerekord i fjärrvärmenätet och anläggningen av Solhagen i Torphyttan, Örebro läns största markförlagda solpark. Vi har pratat med Jens Isemo och Fredrik Klingvall som berättat om det lokala energibolagets visioner om lokalproducerad el och hållbara energilösningar.

Som lokal energiproducent i Bergslagen bidrar Linde energi med konkurrenskraft och livskvalitet genom smarta och hållbara energilösningar. Det kommunägda bolaget sysselsätter idag 45 medarbetare, och dagarna är fyllda av många aktiviteter.

– Kärnverksamheten utgår från att vi bedriver eldistribution och investerar väldigt mycket i den. Dels investerar vi traditionellt, för att säkerställa driften och förstärka nätet kapacitetsmässigt. Sedan har vi väldigt mycket aktivitet kring nyanslutningar. Det tycker vi är väldigt kul, att det är mycket som händer i elnätet. Bland annat har vi de senaste åren gjort en ordentlig satsning på laddinfrastruktur – idag har Lindesberg ett publikt nät med 33 laddplatser, berättar Jens Isemo, vd för Linde energi.

Bolagets andra stora verksamhetsområde återfinns i värmeverksamheten, som inkluderar leveranser av kyla, reservvatten, industriell processånga samt det spillvärmebaserade fjärrvärmenätet. För Linde energi blev 2020 ett rekordår, med 94 % spillvärme i värmemixen för Lindesberg-Frövi-nätet – den högsta andelen i bolagets historia. 

– Det är ju fantastiskt bra siffror. Sedan finns det några få gånger om året, när det är riktigt kallt och vi har förutsättningarna emot oss för att få spillvärmen att räcka till, då behöver vi använda andra bränslen. De sista delarna vill vi bygga bort, till 2025, då vi ska vara fossilfria, konstaterar Jens. 

Gemensamma insatser ger framtida lösningar

Fossilfrihet är ett viktigt ledord för verksamheten på Linde energi. Utöver fossilfri värme är fossilfria transporter ett av bolagets stora hållbarhetsmål. Här blir tillgången på elektrifierade arbetsfordon en viktig faktor. 

– Utvecklingen har tagit rejäl fart på personbilssidan, men det finns än så länge väldigt få alternativ när det kommer till arbetsfordon. Det är lite synd, för den delen av fordonsflottan borde egentligen vara lättare att konvertera då vi reser inom en begränsad geografisk yta och tar hem fordonen till våra anläggningar där de kan laddas varje kväll. Det är som gjort för eldrift, säger Jens. 

Samtidigt som Jens Isemo skulle vilja se mer utveckling på området betonar han att bolaget gärna vill gå jämsides med fordonsproducenterna och bidra genom att delta i omställningen efter sina förutsättningar. Detsamma gäller för andra viktiga frågor för den samlade energibranschen.

– Flexibilitetsfrågorna, till exempel, där skulle vi gärna vilja titta på hur vi kan hitta lösningar med batterier i nätet. Men på den fronten är vi ganska små, så där skulle vi vilja hitta bra samarbeten i branschen. Detsamma gäller vätgasfrågan, vi håller ett öga på vad som händer och så fort det blir möjligt kommer vi att vara med. Men vi är ett bolag med 45 medarbetare så vi måste välja lite gällande vilka vägar vi ska ta täten på. Kollar vi på solel och laddinfrastruktur ligger vi däremot i framkant på många sätt, förklarar Jens.

Att turas om att gå före rimmar väl med hur Jens Isemo ser på energibranschens gemensamma utmaningar. Här utgår han från tidigare erfarenheter, och poängterar att det mesta brukar lösa sig – men inte utan ansträngning.

– Jag minns avregleringen, och diskussionen kring vindkraftsutbyggnaden då. Budskapet då var “det kommer aldrig att gå, det funkar inte i elsystemet”. Ändå vågade man börja bygga ut, man lärde sig nya sätt att bygga, det blev billigare och det funkade. Av samma anledning är jag övertygad om att vi tillsammans kommer hitta lösningar på branschens utmaningar idag, med flexibilitet och kapacitet. Även ett litet bolag kan göra skillnad, om man är på tårna, framåtlutad och nyfiken. Där är Solhagen ett väldigt bra exempel, fastslår Jens.

Solhagen i Torphyttan

I en fårhage strax intill riksväg 50 utanför Lindesberg har 1 436 solpaneler väckt stor medial uppmärksamhet under det senaste året. Här har nämligen Linde energi anlagt Solhagen, Örebro läns största markförlagda solpark.

Samtidigt som solel gick väl ihop med bolagets vision om att öka andelen lokalproducerad el i systemet ville Linde energi skapa mer än en produktionsanläggning. Framförallt såg man ett tillfälle att engagera kunderna genom att utforma ett kunderbjudande. Med Solhagen utvecklades en möjlighet för kunderna att abonnera på solpaneler, en affärsmodell som även gav kunder utan egna fastigheter tillgång till solelsproduktion. Att anläggningen sedan hamnade på en synlig plats var inte heller någon slump.

– Vi valde att bygga Solhagen på ett ställe där den syns, i syfte att kunna visa att nu är solel här! Sådant ger ringar på vattnet, vi har sett ett jättestort intresse även i förfrågningarna gällande de anläggningar vi tillhandahåller våra kunder som vill ha solceller på sina egna fastigheter, berättar Jens.

– Ja, man kan väl nästan kalla intresset för explosionsartat! Jag tror att det nya ROT-avdraget har gjort att fler vågar också, förut var det mer osäkert om man skulle få bidrag eller inte. Den här effekten märker vi även när det kommer till laddinfrastruktur, inflikar Fredrik Klingvall, kommunikationsansvarig.

För Linde energi var markfrågan, utöver synlighetsaspekten, viktig när man tittade på lämpliga platser för etableringen av Solhagen. Betesdjurens bevarade närvaro i solparken kan betraktas som en demonstration för bolagets syn på hur storskalig utbyggnad av solkraft inte behöver stå i strid med andra klimat- och miljömål.

– Bygger man en solpark behövs stora markytor för att öka solinstrålningen och minska skuggningen mellan panelerna. Därför blir det viktigt att vi hittar sätt att kombinera hållbar elproduktion med hållbart jordbruk, och utforma solparker så att man kan fortsätta bruka merparten av marken, berättar Jens.

– Att Solhagen är byggd i en befintlig fårhage visar hur man får ihop elproduktion och djur i en härlig symbios. Gräset växer sig starkare under panelerna, och fåren får skugga under varma dagar. Dessutom har vi inte inkräktat på åkermarken – utöver att ha pålat ner stativen för panelerna ser hagen egentligen ut som den gjorde innan parken var där, fortsätter Fredrik.

Utöver affärsmässigt intresse, där man i bolaget noterat hur solel började bli konkurrenskraftigt, såg Linde energi anläggningen av Solhagen som en möjlighet i den egna utvecklingsresan.

– Vi äger ett elnät i koncernen, så vi har kunskap om var det finns kapacitet och var det är lämpligt att lokalisera en anläggning. Externa exploatörer har inte den kunskapen, så där har vi en fördel i att kunna göra något bra i systemet. Sedan har vi partnerskap med materialleverantörer som vi samarbetat med. Men vi har finansierat med egna medel och byggt själva, och genom att bygga har vi lärt oss tekniken och hur den fungerar, berättar Jens.

Dagens affärer – ett bra tag framåt

Knappt ett år efter invigningen av Solhagen är 70 % av solpanelerna abonnerade, och Linde energis solpark har flertalet gånger prisbelönats för nytänkande. Nu planerar bolaget en ny, ännu större anläggning.

– Vi har redan en fårhage och nu försöker vi fokusera på biologisk mångfald genom att hitta en plats där vi kan kombinera jordbruksmark med solpark. Vi får se vilken bonde vi lyckas få med på tåget, säger Fredrik.

– I den nya solparken skulle det också vara väldigt spännande att ta det vi lärt oss och gå vidare med att t.ex. integrera en batterilösning i anläggningen, för att öka värdet på den producerade elen, fortsätter Jens.

När Jens Isemo och Fredrik Klingvall får frågan om vad Linde energi gör för affärer om fem år enas de ganska snabbt om svaret: grundaffärerna idag håller för ett bra tag framåt. För Jens står det klart att elnäten har en väldigt stor roll i framtidens elsystem, och det spillvärmebaserade fjärrvärmenätet går en lovande framtid till mötes. 

– I en miljö med stora hållbarhetskrav vill vi fortsätta vara utvecklingsfokuserade. Jag tror vi kommer fortsätta se engagerade kunder, lokalproducerad el och fler lokala lösningar för flexibilitet. I bolaget händer det ju rätt mycket redan nu… Vi fyller våra dagar, helt enkelt!

Nytt från våra partners