Effektflexibilitet i fokus för Kraftringen

Power plant in the middle of a field

Framtidens energimarknad kräver gränsöverskridande samarbeten och flexibilitet i effekt och energiuttag. Kraftringen i Lund satsar på bred front – bland annat genom nytänkande samarbeten med andra energibolag.

 
En av Sveriges modernaste produktionsanläggningar för fjärrvärme och el drivs i Kraftringens regi. Örtoftaverket stod färdigt 2014 och är en nyckel för att Kraftringens egen värmeproduktion ska vara fossilbränslefri.

 
– Målet var att vi skulle använda biobränsle i produktionen till år 2020, men det uppnådde vi redan 2018. I Lund finns dessutom två stora forskningsanläggningar som genererar en stor del överskottsvärme. Den värmen kan vi använda i vårt fjärrvärmenät för att ta tillvara den energi som annars skulle gå till spillo, berättar Helena Tillborg, chef över affärs- och verksamhetsutveckling.

 

MAP5070_kraftringen_0956

Helena Tillborg, chef över affärs- och verksamhetsutveckling

 
Projektet SWITCH
Ett aktuellt tema som Kraftringen engagerar sig i är effektfrågan och efterfrågeflexibiliteten inom framtidens energiförsörjning. Frågan är särskilt aktuell i södra Skåne där Kraftringen har sitt säte.

 
– Just nu jobbar vi med E.ON och Ystad Energi i ett projekt som heter SWITCH. Målet är att lösa effektfrågan så att tillväxten i regionen inte äventyras. Tillsammans tittar vi bland annat på hur en marknadsplats för effektflexibilitet kan se ut, hur vi kan involvera kunderna och på vilket sätt mikroproducenter kan bidra till elnätet, berättar Helena Tillborg.

 

Ett sätt för Kraftringen som energibolag att vara relevanta i den utveckling som sker på energimarknaden är att hitta ett sätt att vara del i små lokala energisystem, eller så kallade medborgarenergigemenskaper.

 
– Vi ser att allt fler kunder vill bli producenter av egen el vilket är en positiv utveckling. Där behöver vi förstå vår roll, bland annat för att säkra effekten bland de energisystem som växer fram, så det är något vi kommer jobba mer med framöver, förklarar Helena Tillborg.

 

Citat


Stöttar Elonroad

Kraftringen är också involverade i ett projekt som rör innovativa lösningar för elvägar. Projektet heter Elonroad, ett av två aktuella elvägsprojekt som Trafikverket finansierar.

 
– Lösningen går ut på att bussar i Lund ska laddas genom en strömavtagare som löper mot en skena i vägbanan. Att vi involverar oss i ny infrastruktur är viktigt för att vi ska förstå behoven i framtidens elnät och hur affärsmodellen ser ut för de nya värdekedjorna inom den elektrifierade transportsektorn.

 

Ruta


Detta reportage är del av en serie där 
Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och en inblick i sin verksamhet.

 

Text: Big Words Publishing
Bild: Kraftringen

Nytt från våra partners