Så rustar Svenska kraftnät för framtidens elförsörjning

Power grid across snowy land

Att det alltid finns ström i eluttagen är en absolut förutsättning för ett tryggt och stabilt samhälle. För Svenska kraftnät, som förvaltar statens stamnät för elkraft och är systemansvarig för Sveriges elförsörjning, innebär elsystemets förändring bråda dagar. 

 

– När elsystemet nu genomgår en mycket stor förändring med en stor mängd väderberoende produktion som ersätter den planerbara produktionen jobbar vi mycket med att säkerställa att elsystemet fortsatt är driftsäkert och stabilt. För det krävs bland annat att nya egenskaper tillförs elsystemet och att stamnätet anpassas efter framtidens förutsättningar, berättar Ulf Moberg, Teknisk direktör på Svenska kraftnät.

 

Ulf Moberg, Teknisk direktör på Svenska kraftnät. Foto: Tomas Ärlemo

 

I takt med att kollektivtrafik, transporter och industrier elektrifieras ökar belastningen på elnätet. Urbaniseringen ställer ytterligare krav, liksom det faktum att lokal produktion läggs ned och kärnkraftverk börjat tas ur drift.

 

Samarbetar med andra länder

Med ansvaret att förvalta stamnätet för högspänningsöverföring är Svenska kraftnät en av Sveriges största nätägare. I uppdraget ingår också att främja och utveckla en öppen nordisk elmarknad. Ett av många pågående projekt är planerna på att bygga en gemensam kraftledning mellan Sverige och Finland.

 

– Under hösten har vi fört dialog med vår finska motsvarighet, systemoperatören Fingrid. Förhoppningen är att vi tillsammans ska kunna bygga en kraftledning mellan Messaure station i Jokkmokks kommun och Keminmaa i norra Finland. Ett väl fungerande samarbete med alla berörda parter är otroligt viktigt för att vi ska lyckas, säger Ulf Moberg.

 

Förstärker Sveriges stamnät

Svenska kraftnät utökar inte bara kraftöverföringen till och från andra länder. Även inom Sverige är det aktuellt att stärka kapaciteten. Delvis till följd av att befintliga elledningar har upp emot 60 år på nacken, och dels på grund av alla vindkraftverk som just nu byggs i norra Sverige. Utanför Piteå ligger till exempel vindkraftparken Markbygden som fullt utbyggd kommer att bli en av de största i Europa.

 

Dessutom behöver vi vidta åtgärder för att förstärka stamnätet in mot flera av de större städerna då kapaciteten i nätet inte räcker till när dessa växer och lokal produktion läggs ned.

 

Detta reportage är del av en serie där Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och ger en inblick i sin verksamhet.

 

Text: Big Words Publishing
Bild: Svenska kraftnät. Fotograf: Tomas Wiklund

Nytt från våra partners