Smart förnybart – Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen

I ett projekt med fokus på regionala dialoger kring omställningen av energisystemet ska Power Circle arbeta med hur förnybar elproduktion kan integreras på ett smart sätt i det lokala energisystem.
Regionala-dialoger

I oktober 2020 startade ett projekt med fokus på regionala dialoger där Power Circle, tillsammans med Sustainable Innovation och tre Länsstyrelser, ska bygga upp och sprida kunskap om hur förnybar elproduktion kan integreras på ett smart sätt i det lokala och regionala energisystemet.

Elektrifieringen har en nyckelroll i den klimatdrivna energiomställningen. Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt. Samtidigt saknas det ibland utrymme i elnäten att överföra el från en plats till en annan och med en ökad mängd variabel förnybar elproduktion behöver systemet byggas annorlunda. Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Det försöker projektet SMART FÖRNYBART svara på genom kunskapsuppbyggnad och regionala dialoger mellan relevanta samhällsaktörer.

Inom projektet ordnas tre frukostseminarier som tillsammans beskriver huvuddragen i den utveckling som behöver ske under kommande år. Inför seminarieserien publiceras tre fristående kunskapsunderlag som utgör en plattform för att sprida fakta och inspiration om hur förnybar el från sol och vind kan integreras smart i elsystemet.

Frukostseminarierna och kunskapsunderlagen kommer senare i höst att följas av regionala dialoger som samlar branschen och olika regionala aktörer i frågan. Inför dessa kommer ytterligare två kunskapsunderlag publiceras.

Publicerade kunskapsunderlag:

 

Mer information och anmälan till frukostseminarierna:

22/9 Planera smart för förnybart – Så hanterar vi den stora omställningen av energisystemet!

29/9 Smart integration av förnybart – Så bygger vi ett elsystem med en hög andel variabel elproduktion!

6/10 Flexibilitet för smart förnybart – Så kan användarsidan bidra till att balansera elsystemet!

 

Om projektet Smart förnybart – Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen

Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår mellan oktober 2020 och juni 2022. De regionala dialogerna kommer att pågå i de tre deltagande länen, huvudsakligen under 2021. 

Inom ramen för projektet kommer mötesplatser att etableras för att möjliggöra en god dialog mellan aktörer som arbetar med förnybar elproduktion, fysiska planerare på kommunal och regional nivå, politiker, representanter från elnätsföretag och fastighets-/bostadsföretag samt lokala intresseorganisationer för att möjliggöra ett bättre samspel i planeringen av elsystemet. Projektet förväntas leda till att nyckelpersoner inom länsstyrelser, regioner, kommuner och energiföretag skapar en större samsyn kring utvecklingen av lokal och regional energiförsörjning.  

Målen för projektet Smart förnybart – Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen är att: 

  • ta fram en kunskapsbas utifrån litteraturstudier och syntes av aktuell forskning inom förnybar kraftproduktion inklusive tekniska och institutionella förutsättningar. 
  • presentera en fördjupad intressentanalys för aktörer med en betydande roll för robust energiförsörjning, med särskilt fokus på eltillförsel, -distribution och -användning. 
  • underlätta samverkan mellan myndigheter och näringsliv genom att belysa målkonflikter och synergier med dagens energipolitik och skapa en, för branschen och beslutsfattare, likartad problembild kring kapacitetsbrist och behovet av flexibilitetstjänster. 
  • bidra till ökad kunskap hos nyckelaktörer på såväl tjänstemannanivå som beslutsfattare vilket kan åskådliggöras genom exempelvis enkäter eller en enklare plattform för e-learning. 
  • föreslå lämpliga strategier för att framtidssäkra leveranssäkerhet i svenska region- och lokalnät samt identifiera potentiella avvägningar och konsekvenser med olika policyval.

 

Mer om projektet Smart förnybart – Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen

Projektägare är Länsstyrelsen Skåne och deltagande projektpartners är Länsstyrelserna i Västra Götaland & Länsstyrelsen i Uppsala, Power Circle (via Föreningen Elkraftringen) samt Sustainable Innovation (via Föreningen för energieffektivisering). Projektledare är Sandra Johanne Selander från Länsstyrelsen Skåne och biträdande projektledare är Anna Wolf från Power Circle samt Anna Karlsson från Länsstyrelsen Uppsala. 

För mer information kontakta

Sandra Johanne Selander, Projektledare
Telefon: +46 (0) 70 637 07 79
E-post: sandra.johanne.selander@lansstyrelsen.se

Anna Wolf, Projektledare 
Telefon: +46 (0) 70 954 00 02 
E-post: anna.wolf@powercircle.org 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin