Smart förnybart – Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen

I ett projekt med fokus på regionala dialoger kring omställningen av energisystemet ska Power Circle arbeta med hur förnybar elproduktion kan integreras på ett smart sätt i det lokala energisystem.
Regionala-dialoger

I oktober 2020 startade ett projekt med fokus på regionala dialoger där Power Circle, tillsammans med Sustainable Innovation och tre Länsstyrelser, ska bygga upp och sprida kunskap om hur förnybar elproduktion kan integreras på ett smart sätt i det lokala och regionala energisystemet.

Elektrifieringen har en nyckelroll i den klimatdrivna energiomställningen. Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt. Samtidigt saknas det ibland utrymme i elnäten att överföra el från en plats till en annan och med en ökad mängd variabel förnybar elproduktion behöver systemet byggas annorlunda. Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Det försöker projektet SMART FÖRNYBART svara på genom kunskapsuppbyggnad och regionala dialoger mellan relevanta samhällsaktörer.

Inom projektet ordnades under hösten 2021 tre frukostseminarier som tillsammans beskriver huvuddragen i den utveckling som behöver ske under kommande år. Inför seminarieserien publicerades tre fristående kunskapsunderlag som utgör en plattform för att sprida fakta och inspiration om hur förnybar el från sol och vind kan integreras smart i elsystemet.
Frukostseminarierna och kunskapsunderlagen följdes av tre regionala dialogmöten som samlade branschen och olika regionala aktörer i frågan.

Under våren 2022 publicerades ytterligare två kunskapsunderlag: ett kring värmesektorns roll i elsystemet och ett kring fysisk planering ur ett energiperspektiv. Ett seminarium hölls också på Sustainable Innovations hållbarhetsarena i Almedalen i juli 2022, och under hösten publicerades en slutrapport.

Slutrapport för projektetPublicerade kunskapsunderlag

Inspelade seminarium

Planera Smart för förnybart
- Så hanterar vi den stora omställningen av energisystemet

 

På det här digitala kunskapsseminariet går vi igenom omställningen vi står inför och hur olika verktyg för regional planering kan användas för en effektiv integration av förnybart i det regionala energisystemet.

Seminariet modereras av Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen i Skåne.

Medverkar gör Anna Wolf, Power Circle, Johan Carlsson, Energimarknadsinspektionen, Anna Karlsson, Länsstyrelsen i Uppsala län, Gunnel Dymling, Helsingborgs stad, Anna Sundberg, Öresundskraft.

Smart Integration av förnybart

- Så bygger vi ett elsystem med en hög andel variabel elproduktion


På det här digitala frukostseminariet går vi igenom vilka olika strategier som finns för att hantera större mängder variabel förnybar produktion i systemet och får ta del av några spännande projekt som testat olika tekniker.

Seminariet modereras av Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen i Skåne.

Medverkar gör Lisa Göransson, Chalmers, Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation, Dan-Eric Archer, CheckWatt, Josefin Knudsen, Gotlands Vindelproducenter, Jörgen Rosvall, projektledare Simris, Peter Hjalmar, E.ON

Flexibilitet för smart förnybart
- Så kan användarsidan bidra till att balansera elsystemet


På det här digitala kunskapsseminariet går vi igenom hur olika verksamheter och sektorer, såsom hushållen, elbilarna och industrin, kan bidra till stabiliteten i elsystemet genom så kallad användarflexibilitet. 

Seminariet modereras av Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen i Skåne.

Medverkar gör Anna Wolf, Power Circle, Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution, Joachim Lindborg, Sustainable Innovation, Lars Skoglund, Ntricity, Matilda Kjellander, Riksbyggen

Planering för smart integration av förnybar energi
- Vem är det egentligen som kör?


På det här webbsända seminariet från Almedalen 2022 presenteras de initiala resultaten från projektet, följt av en paneldebatt om hur olika aktörer kan samverka i ett tidigare skede för att få till en bättre integration av nya och gamla tekniker i energisystemet.

Seminariet modereras av Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen i Skåne samt Anna Wolf, Power Circle.

Medverkar gör Annika Widmark Sjöstedt, Senior Strategy Advisor, Kraftringen. Lowina Lundström, Divisionschef system, Svk. Daniel Kulin, Project Development Manager, Cloudberry. Fredrik Nordin, Managing Director, Mer Sweden.


Presentation – Den stora energiomställningen

I projektet har även en Power Point-presentation tagits fram som kan användas vid framtida regionala dialoger i samverkan med andra länsstyrelser. Presentationen kan laddas ned här och får användas fritt för detta ändamål.

 


Frågor och svar från chatten

En sammanställning av de frågor och svar som gavs i chatten under respektive seminarium finns att läsa här.

 

 

 

 Om projektet Smart förnybart – Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen

Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår mellan oktober 2020 och juni 2022. De regionala dialogerna kommer att pågå i de tre deltagande länen, huvudsakligen under 2021. 

Inom ramen för projektet kommer mötesplatser att etableras för att möjliggöra en god dialog mellan aktörer som arbetar med förnybar elproduktion, fysiska planerare på kommunal och regional nivå, politiker, representanter från elnätsföretag och fastighets-/bostadsföretag samt lokala intresseorganisationer för att möjliggöra ett bättre samspel i planeringen av elsystemet. Projektet förväntas leda till att nyckelpersoner inom länsstyrelser, regioner, kommuner och energiföretag skapar en större samsyn kring utvecklingen av lokal och regional energiförsörjning.  

Målen för projektet Smart förnybart – Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen är att: 

  • ta fram en kunskapsbas utifrån litteraturstudier och syntes av aktuell forskning inom förnybar kraftproduktion inklusive tekniska och institutionella förutsättningar. 
  • presentera en fördjupad intressentanalys för aktörer med en betydande roll för robust energiförsörjning, med särskilt fokus på eltillförsel, -distribution och -användning. 
  • underlätta samverkan mellan myndigheter och näringsliv genom att belysa målkonflikter och synergier med dagens energipolitik och skapa en, för branschen och beslutsfattare, likartad problembild kring kapacitetsbrist och behovet av flexibilitetstjänster. 
  • bidra till ökad kunskap hos nyckelaktörer på såväl tjänstemannanivå som beslutsfattare vilket kan åskådliggöras genom exempelvis enkäter eller en enklare plattform för e-learning. 
  • föreslå lämpliga strategier för att framtidssäkra leveranssäkerhet i svenska region- och lokalnät samt identifiera potentiella avvägningar och konsekvenser med olika policyval.

 

Mer om projektet Smart förnybart – Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen

Projektägare är Länsstyrelsen Skåne och deltagande projektpartners är Länsstyrelserna i Västra Götaland & Länsstyrelsen i Uppsala, Power Circle (via Föreningen Elkraftringen) samt Sustainable Innovation (via Föreningen för energieffektivisering). Projektledare är Sandra Johanne Selander från Länsstyrelsen Skåne och biträdande projektledare är Anna Wolf från Power Circle samt Anna Karlsson från Länsstyrelsen Uppsala. 

För mer information kontakta

Sandra Johanne Selander, Projektledare
Telefon: +46 (0) 70 637 07 79
E-post: [email protected]

Anna Wolf, Projektledare 
Telefon: +46 (0) 70 954 00 02 
E-post: [email protected] 

Nytt från våra partners