ScandELivery

Skapa bilder till Notified

I detta projekt sätter Power Circle tillsammans med Dansk Elbil Alliance och IUC Syd, fokus på elektrifieringen av varu och godstransporter. Projektets mål är att öka elektrifieringen av dessa transporter i ÖKS-regionen genom att öka verksamheters kunskap och kompetens på området. Projektet ska även skapa prognoser för beståndet av fordon och utvärdera påverkan på nätet från laddning av varu- och godstransporter i regionen.

Sverige har beslutat om att 70 % av vägtrafikens utsläpp ska reduceras till 2030 [1]. Vi upplever idag en stark elektrifiering av personbilstransporterna, med en ökning av beståndet på över 50 % årligen. Samtidigt står fordonsslagen lätta och tunga lastbilar idag för ca 30 % av totala utsläppen [2] vilket visar på att en elektrifiering av dessa fordonsslag har stor potential för att bidra till det satta målet 2030.

Om projektet

Övergripande är projektet riktat mot elektrifiering av lätta och tunga lastbilar och förväntas skapa värde för allt från fordonsindustrin till transportföretag, laddföretag, elnätsbolag och regioner och kommuner. Inom ramen för projektet kommer två nätverk skapas – ett för varu- och godstransporter samt ett för laddinfrastruktur och elnät för att främja dialog och erfarenhetsutbyte i de medverkande organisationerna och sammanställa kunskap. Nätverksträffarna är öppna för alla berörda och intresserade aktörer och publiceras löpande på projektets hemsida. Det är valfritt att gå på olika träffar och du får delta i båda nätverken.

Projektets mål:

  • leda till att ett flertal företag i regionen initierar arbetet med att elektrifiera lätta och tunga lastbilar för distribution
  • redogöra för var det finns behov av laddinfrastruktur tillsammans med analys om hur det kan komma att påverka elnäten i regionen ÖKS.
  • presentera åtta informativa faktablad, såsom utvecklingen på fordonssidan, olika typer av laddlösningar, elvägar och hinder och möjligheter för olika aktörer i värdekedjan att elektrifiera.
  • ta fram prognoser specifikt för regionen ÖKS för eldrivna lätta och tunga lastbilar
  • sammanställa en slutrapport som behandlar möjligheter att elektrifiera varu- och godstransport, alternativ för laddning, kartläggning av elnät och transportnoder och konkreta exempel på goda lösningar för att hindra att elnätens kapacitet bromsar upp omställningen mot elektrifierade transporter.

 

Nyheter från projektet

December 2020 – Nätverksträff #1 Hur får vi laddinfrastrutkturen på plats?
Projektets första nätverksträff från Power Circles sida där samverkan och laddstrategier för laddning av transportfordon stod i fokus. Läs mer i bloggposten från träffen och se inspelningen nedan.

April 2021 – Nätverksträff #2 Elvägarnas roll i utbyggnaden av laddinfrastruktur
Projektets andra träff från Power Circle skedde den 15 april på temat elvägar.
Läs mer i bloggposten från träffen och se inspelningen nedan.

Juni 2021 – Faktablad Elektrifiering och laddning av tunga transporter
Nytt faktablad med fokus på elektrifieringen av tunga transporter och stationär laddning.
Läs faktabladet här.

December 2021 – Faktablad Elvägars möjligheter
Nytt faktablad som sätter fokus på elvägar; var tekniken befinner sig, hur elvägar kan användas och vilka fördelar som finns med tekniken.
Läs faktabladet här.

Augusti 2022 – Rapport Effektbehovet från elektrifierade transporter
Ny rapport som presenterar prognoser över laddbara fordon och behovet av laddinfrastruktur samt en analys över vilket effektbehov elektrifieringen av transporter kan leda till.
Läs rapporten här.

Inspelningar från projektet

Följ projektet på scandelivery.org

Projektet är delfinansierat av EU-programmet Interreg-ÖKS och genomförs mot regionen Öresund-Kattegatt-Skagerrak under 2020 till 2022. I Sverige innefattar detta Halland, Skåne och Västra Götaland. Projektledare är Johanna Barr från Power Circle, Søren Jakobsen från Dansk Elbil Alliance och Mats Larsson från IUC Syd.

För mer information kontakta:

Johanna Barr, Projektledare
Telefon: +46 (0) 70 532 00 47
E-post: [email protected]

[1] Naturvårdsverket klimatmål
[2] Naturvårdsverket utsläpp från inrikes transporter

Nytt från våra partners