UppFlex – ett samlat (aktörs-) grepp om kapacitetsutmaningen i Uppsalaregionen  

Uppflex Huvudbild

Den ökande elektrifieringen, med både ökad elanvändning, fler flexibla kunder och nya kunder med mycket stort effektbehov i elsystemet, ställer allt högre krav på elnäten och på resurseffektivitet i energisystemet. Flexibilitet är en nyckel för att alla resurser ska användas mer effektivt i energisystemet. Nya prissignaler genom lokala flexibilitetsmarknader och nya affärsmodeller kan bli möjliggörare för att förverkliga de stora teoretiska flexibilitetspotentialer som finns.  

Projektet UppFlex – ett samlat (aktörs-) grepp om kapacitetsutmaningen i Uppsalaregionen, ska samla de deltagande aktörernas erfarenheter från den lokala flexibilitetsmarknaden som funnits i Uppsala under fyra vintersäsonger med start inom projektet CoordiNet och som nu fortsätter som Uppsala flexibilitetsmarknad. Projektet UppFlex kommer att arbeta vidare med att utveckla olika typer av affärsmodeller avseende flexibilitet. Projektet förväntas även öka kunskapen om dessa aktörers drivkrafter och hinder att, var och en på sitt sätt, bidra till att frigöra mer flexibilitet i Uppsalaregionen. 

Projektet UppFlex leds av forskargruppen USER vid Uppsala universitet och genomförs i samverkan med Vattenfall Eldistribution, STUNS, Power Circle och Uppsala kommun. Den breda samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor innebär att projektet tar såväl affärsmässiga- och tekniska villkor som olika nyckelaktörers behov och preferenser i beaktande. Inom projektet kommer både nya, innovativa affärsmodeller att utvärderas parallellt med bilaterala avtal, elnätstariffer och olika typer av bud på flexibilitetsmarknader som kan frigöra flexibilitet. Som ett led i utvecklingsprocessen är syftet även att öka kunskapen om privata, kommersiella och offentliga aktörers förhållningssätt till kapacitetsbristen i elnäten, flexibilitetsleverantörers och aggregatorers drivkrafter och hinder att vara en del av lösningen. 

Projektet Uppflex finansieras av Energimyndigheten inom forskningsprogrammet MESAM, Människa, Energisystem, Samhälle (https://mesam.se/). Projektet har en budget på 2 886 176 kr och pågår i 12 månader, mellan den 1 april 2023 och den 31 mars 2024. 

För mer information, se projektets hemsida: https://mesam.se/projekt/uppflex-ett-samlat-aktors-grepp-om-kapacitetsutmaningen-i-uppsalaregionen/ 

Kontaktperson: Cajsa Bartusch Kätting, docent vid Uppsala universitet och huvudprojektledare för Uppflex.  

Mobil: 070 527 43 27 

Epost: [email protected] 

Nytt från våra partners