Utredning nätanslutning vindkraft

Multiple windmill with red sky background

På begäran av Energimyndigheten genomfördes under januari‐mars 2012 en snabbutredning av nuläget för nätanslutning av vindkraft. Genom kontakt med ett stort antal aktörer skapades en bild av dagens situation. Det visade sig att läget är kritiskt i Dalarna och på Gotland. Där är det i princip omöjligt att ansluta mer vindkraft utan att förstärka regionnätet. Även i Hälsingland, Bohuslän, Småland, Värmland och övriga Norrland finns stora problem att bygga ny vindkraft på grund av anslutningskapaciteten. Den genomförda miniutredningen presenterades på en session om hinder för vindkraft som Energimyndighetens vindenhet anordnade under Energiutblick i Göteborg. Att på mer detaljerad nivå kartlägga var problemen finns och hur de möjligtvis kan lösas är en grannlaga uppgift, men som det antagligen finns ett stort värde i att göra för att tidigt identifiera var insatser skall prioriteras för att möjliggöra en fortsatt storskalig vindkraftutbyggnad. Vidare insatser på detta område kan lämpligen göras i form av ett nytt, separat projekt.

Nytt från våra partners