Elmarknadsforskning i Sverige idag

Elmarknadsforskning i Sverige idag

I denna syntesrapport, som är framtagen av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, presenteras en översikt över dagens frågeställningar och forskningsområden, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt behovsområden för framtida forskning kopplad till elmarknadsområdet.

Rapport

Läs hela rapporten här

Sammanfattning

Elsystemet befinner sig i en omfattande utvecklingsprocess som ändrar förutsättningarna för aktörer och funktioner på dagens elmarknader. Förnybar kraftproduktion, distribuerade resurser, elektrifiering, sektorskoppling och aktiva konsumenter ställer nya krav på marknaderna och dess aktörer för att skapa ett robust och leveranssäkert kraftsystem. Samtidigt skapar digitalisering, automatisering och annan teknikutveckling nya möjligheter till att delta på marknaden och driva systemet.    

Elmarknadsforskning är ett brett forskningsområde som innefattar forskare med bakgrunder inom bl.a. nationalekonomi, teknik, informationsteknik och beteendevetenskap. I denna syntesrapport kategoriseras den kartlagda befintliga forskningen in under ett antal tematiska delområden inom fältet, och i rapporten ges också en kartläggning av identifierade svenska forskningsmiljöer samt fokusområden som förknippas med de respektive miljöerna. Vidare ger syntesrapporten en överblick över finansiärer av dagens forskning, och särskilda satsningar som gjorts på området.  

Dessutom ges en beskrivning av forskningens nuvarande roll i utveckling av marknader och reglering, samt hur forskningen tillämpas inom näringslivet. Syntesen identifierar åtta behovsområden för den framtida svenska elmarknadsforskningen, där fem av dessa utgår från behov av ökad kunskap om bl.a. samhällsvetenskapliga aspekter av systemperspektivet, regulatoriska och juridiska aspekter av marknadsutvecklingen, marknadsdesign och utformning av finansiella instrument, kunskap om beteenden på elmarknaden och utveckling av nya modeller. 

Tre av de identifierade behovsområdena utgår från mer processinriktade insatser. Bl.a. lyfts behovet om att bygga upp beständiga forskningsmiljöer för en långsiktig kompetensuppbyggnad på forskningsområdet. Ökad samverkan mellan näringsliv och akademi lyfts också upp som ett behovsområde, för att bidra till fördjupad förståelse mellan forskarna och forskningens användare, och på så vis öka tillämpligheten för den svenska elmarknadsforskning som tas fram.  

Avslutningsvis ger syntesrapporten en kortare internationell utblick med inspiration från Storbritannien och Norge, för att ge goda exempel på hur forskningen kan bidra till marknads- och regelutveckling, samt hur forskningsmiljöer kan byggas upp och finansieras.   

Denna syntesrapport är framtagen inom ramen för Sprida SamspEL, Power Circles stödprojekt för spridning och nyttiggörande av resultaten från SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram som avser Energimyndighetens insatser för FoI på elsystemområdet.

Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av tidigare syntesrapporter som tagits fram av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten.

Nytt från våra partners