Elnätets roll i framtidens energisystem

Power grid in front of a sunset

Syfte

Projektet är en direkt fortsättning på vårt tidigare projekt KAN. Målet är att öka kunskapen hos nätägare och vindkraftsbransch om smart nätteknik och ökad systemintegration till fördel för en fortsatt satsning på vindbruk. Projektets syfte är att skapa ett forum för nätägare där information om smarta nättekniker och viktiga exempel kan lyftas fram samt att utreda hinder och möjligheter för implementering av smarta nättekniker.

Bakgrund

Utbyggnaden av lokal producerad förnybar el driver utvecklingen mot smarta nät. Om Sverige ska nå den Energiöverenskommelsens mål om ett helt förnybart elsystem 2040 är elnätet en viktig faktor att ta hänsyn till. Tidigare utredningar har visat att det finns ett informationsbehov hos lokalnätsägarna om smarta tekniker för elnät. Många nätägare har aldrig övervägt att använda sig av smarta tekniker, trots att det i flera fall kan leda till en mindre kostnad för elnät vid anslutning av ny elproduktion än traditionell förstärkning. För att elnäten ska kunna användas effektivt vid en kommande utbyggnad av förnybar elproduktion behöver information om smart elnätsteknik och dess nytta spridas.

Mål

Fem olika heldagskoncept för informationsspridning och workshops kommer att skapas på olika platser i landet, med huvudmålgrupperna nätbolag och vindkraftsaktörer. En utredning i rapportform om hinder och möjligheter, främst riktad mot beslutsfattare, kommer också att presenteras.

Slutrapport

Nytt från våra partners