Laddat för kunskap

Emobility.se wallpaper

Enligt utförda studier krävs upp till en miljon elfordon på vägarna år 2030 för att uppfylla målet om fossiloberoende fordonsflotta. Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider tagit fart. Det har mycket snabbt kastat ljuset på avsaknaden av laddinfrastruktur. Så i en tid där elfordonen blivit tillgängliga har helt enkelt inte utbyggnaden av laddinfrastruktur hängt med. Ett stort problem som idag hindrar att utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige tar fart är att kunskapsnivån i många fall är låg, och att det saknas bra och lättillgänglig information anpassad för de aktörer som är instrumentella för utbyggnaden.

Detta projekt syftade till att ta fram, sammaställa, presentera och sprida information om laddningsinfrastruktur för elfordon med det långsiktiga målet att möjliggöra en ökad användning av energieffektiva fordon och att dessa fordon utnyttjar eldrift i största möjliga utsträckning till följd av en väl utbyggd och väl fungerande laddinfrastruktur vars standard överrensstämmer med de fordon som används. Informationen som togs fram och sammanställdes presenteras digitalt på hemsidan http://www.emobility.se, en kunskapsdatabas för laddinfrastruktur i Sverige.

Slutrapporten i sin helhet finns på länken nedan:
Slutrapport – Laddat för kunskap

Nytt från våra partners