Smart förnybart: Bättre integration av nya tekniker i lokala energisystem med ökad dialog

x1000w-smart förnybart bild

Denna rapport är en sammanfattning av projektet Regionala dialoger om den förnybara elproduktionens potential att avlasta elnätet, som har finansierats av Energimyndigheten och genomförts under två år som ett samverkansprojekt mellan Power Circle, Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Uppsala, Länsstyrelsen Västra Götaland samt Sustainable Innovation. I samverkan med projektdeltagare och referensgrupp har ett antal goda exempel identifierats och inkluderats i projektets kunskapsunderlag för att ge inspiration till målgrupperna.

Läs hela slutrapporten här >>

Läs fler publicerade kunskapsunderlag från projektet Smart förnybart här >>

Elektrifieringen har en nyckelroll i den klimatdrivna energiomställningen. Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt. Samtidigt saknas det ibland utrymme i elnäten att överföra el från en plats till en annan och med en ökad mängd variabel förnybar elproduktion behöver systemet byggas annorlunda. Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Det försöker projektet Smart förnybart svara på genom kunskapsuppbyggnad och regionala dialoger mellan relevanta samhällsaktörer.

Nytt från våra partners