Resilient och trygg elförsörjning

221018 Resilient och trygg elförsörjning


I denna syntesrapport, som är framtagen av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, presenteras en översikt över dagens frågeställningar och forskningsområden, aktiva forskningsmiljöer och finansiärer, samt behovsområden för framtida forskning kopplad till resilient och trygg elförsörjning.

Läs hela rapporten här.

Sammanfattning

Det svenska energisystemet genomgår just nu stora förändringar. Samtidigt som samhället elektrifieras förändras också produktionsmix och användarmönster, vilket leder till nya utmaningar för att säkerställa tillräcklighet, elsystemets stabilitet och elens kvalitet. Elnätets komponenter digitaliseras och kopplas upp, vilket skapar nya möjligheter – men också nya sårbarheter. Samtidigt påverkas Sverige av händelser i vår omvärld, såsom klimatkris, den globala pandemin och den pågående invasionen av Ukraina.

Resilient och trygg elförsörjning är ett brett forskningsområde som idag innefattar forskning inom flera olika discipliner. I syntesrapporten kategoriseras den befintliga forskningen in under ett antal tematiska delområden inom fältet:

 • Digitalisering av elnäten
 • Tillförlitlig design och drift
 • Systemets tillräcklighet
 • Prediktivt och optimerat underhåll
 • Säker informationshantering
 • Cybersäkerhet
 • Samhällsviktig infrastruktur.

I rapporten ges också en kartläggning av identifierade svenska större projekt och satsningar. Vidare ger syntesrapporten en överblick av finansiärer av dagens forskning på området.

I syntesrapporten har också fem behovsområden för framtida forskning identifierats:

 • Resilient och trygg elförsörjning i ett elektrifierat och digitaliserat samhälle
 • Systemperspektiv och tillräcklighet
 • Drift och underhåll av elnätet
 • Informations-, kommunikations- och cybersäkerhet
 • Utveckling av modellverktyg och testbäddar.

Trots kartläggningens tekniska fokus har flertalet frågor inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning identifierats under arbetets gång, då det finns både ekonomiska, juridiska och beteendemässiga dimensioner av ett tryggt och resilient elsystem. Utöver renodlade forskningsbehov lyfts även kompetensförsörjning som ett viktigt tema framåt.

Denna syntesrapport är framtagen inom ramen för Sprida SamspEL, Power Circles stödprojekt för spridning och nyttiggörande av resultaten från SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram som avser Energimyndighetens insatser för FoI på elsystemområdet.

Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av tidigare syntesrapporter som tagits fram av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten.

Nytt från våra partners